کلینیک درمان سریع و کامل لکنت در عظیمیه خیابان مختاری09121623463:درمان كانسرهاي حنجره

درمان كانسرهاي حنجره     درمان ساركوماها  عموماً  جراحي مي باشد. درمان اسكواموس سل كارسينوما حنجره برحسب وسعت تومور ، متاستاز لنفاوي ، متاستاز دور دست،  بيماريهاي همراه در بيمار ، وضعيت خانوادگي ، اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و روحي وامكانات و ابزار جراحي و راديوتراپي و شيمي درماني و مهارت هاي گروه درماني متغير مي باشد.   درمانهاي جراحي : 1- جراحي هاي آندوسكپيك : شامل   STRIPPING ( در مرحله  IN SITU ) ، كوردكتومي با ليزر  )در مرحله   T1 طناب صوتي ، رزكسيون اپي گلوت قسمت سوپرا…

Read More

کلینیک درمان سریع و کامل لکنت در عظیمیه میدان بهارستان09121623463:درمان كانسرهاي حنجره

درمان كانسرهاي حنجره       درمان ساركوماها  عموماً  جراحي مي باشد. درمان اسكواموس سل كارسينوما حنجره برحسب وسعت تومور ، متاستاز لنفاوي ، متاستاز دور دست،  بيماريهاي همراه در بيمار ، وضعيت خانوادگي ، اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و روحي وامكانات و ابزار جراحي و راديوتراپي و شيمي درماني و مهارت هاي گروه درماني متغير مي باشد.   درمانهاي جراحي : 1- جراحي هاي آندوسكپيك : شامل   STRIPPING ( در مرحله  IN SITU ) ، كوردكتومي با ليزر  )در مرحله   T1 طناب صوتي ، رزكسيون اپي گلوت قسمت سوپرا…

Read More

کلینیک درمان سریع و کامل لکنت در عظیمیه خیابان مهرگان09121623463:درمان كانسرهاي حنجره

درمان كانسرهاي حنجره     درمان ساركوماها  عموماً  جراحي مي باشد. درمان اسكواموس سل كارسينوما حنجره برحسب وسعت تومور ، متاستاز لنفاوي ، متاستاز دور دست،  بيماريهاي همراه در بيمار ، وضعيت خانوادگي ، اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و روحي وامكانات و ابزار جراحي و راديوتراپي و شيمي درماني و مهارت هاي گروه درماني متغير مي باشد.   درمانهاي جراحي : 1- جراحي هاي آندوسكپيك : شامل   STRIPPING ( در مرحله  IN SITU ) ، كوردكتومي با ليزر  )در مرحله   T1 طناب صوتي ، رزكسيون اپي گلوت قسمت سوپرا…

Read More

کلینیک درمان سریع و کامل لکنت در کرج09121623463:درمان كانسرهاي حنجره

درمان كانسرهاي حنجره     درمان ساركوماها  عموماً  جراحي مي باشد. درمان اسكواموس سل كارسينوما حنجره برحسب وسعت تومور ، متاستاز لنفاوي ، متاستاز دور دست،  بيماريهاي همراه در بيمار ، وضعيت خانوادگي ، اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و روحي وامكانات و ابزار جراحي و راديوتراپي و شيمي درماني و مهارت هاي گروه درماني متغير مي باشد.   درمانهاي جراحي : 1- جراحي هاي آندوسكپيك : شامل   STRIPPING ( در مرحله  IN SITU ) ، كوردكتومي با ليزر  )در مرحله   T1 طناب صوتي ، رزكسيون اپي گلوت قسمت سوپرا…

Read More

درمان لکنت در گفتار توان گستر09121623463:

ساير بدخيمي هاي حنجره :   ساركوما ها : شامل كندروساركوما  ، فيبروساركوما ، كاپوسي ساركوما مي شوند. كندروساركوما شايعترين ساركوما هاي مي باشد و بيشتر كريكوئيد  وتيروئيد را گرفتار ميسازد و تفاوت  آن با كندروما فقط در مشي باليني مي باشد  ( در كندرو ساركوماها ئي كه شكل ميكروسكپي  آن شباهت به كندروما دارد). لنفوما بيشتر در سوپراگلوت ملاحظه ميشود. تومورهاي با منشا غدد بزاقي شامل سيلندروما ،  آدنوكارسينوما ، موكواپي درموئيد كارسينوما  ميشوند كه در نواحي سوپراگلوت و ساب گلوت ديده ميشوند. تومورهاي نورو آندوكريتي شامل كارسينوئيد كارسينوما…

Read More