گفتار درمانی تخصصی البرز09121623463:درمان كانسرهاي حنجره

ساير بدخيمي هاي حنجره :   ساركوما ها : شامل كندروساركوما  ، فيبروساركوما ، كاپوسي ساركوما مي شوند. كندروساركوما شايعترين ساركوما هاي مي باشد و بيشتر كريكوئيد  وتيروئيد را گرفتار ميسازد و تفاوت  آن با كندروما فقط در مشي باليني مي باشد  ( در كندرو ساركوماها ئي كه شكل ميكروسكپي  آن شباهت به كندروما دارد). لنفوما بيشتر در سوپراگلوت ملاحظه ميشود. تومورهاي با منشا غدد بزاقي شامل سيلندروما ،  آدنوكارسينوما ، موكواپي درموئيد كارسينوما  ميشوند كه در نواحي سوپراگلوت و ساب گلوت ديده ميشوند. تومورهاي نورو آندوكريتي شامل كارسينوئيد كارسينوما…

Read More

گفتار درمانی تخصصی کلاک پایین09121623463:درمان کانسر های حنجره

ساير بدخيمي هاي حنجره :   ساركوما ها : شامل كندروساركوما  ، فيبروساركوما ، كاپوسي ساركوما مي شوند. كندروساركوما شايعترين ساركوما هاي مي باشد و بيشتر كريكوئيد  وتيروئيد را گرفتار ميسازد و تفاوت  آن با كندروما فقط در مشي باليني مي باشد  ( در كندرو ساركوماها ئي كه شكل ميكروسكپي  آن شباهت به كندروما دارد). لنفوما بيشتر در سوپراگلوت ملاحظه ميشود. تومورهاي با منشا غدد بزاقي شامل سيلندروما ،  آدنوكارسينوما ، موكواپي درموئيد كارسينوما  ميشوند كه در نواحي سوپراگلوت و ساب گلوت ديده ميشوند. تومورهاي نورو آندوكريتي شامل كارسينوئيد كارسينوما…

Read More

گفتار درمانی تخصصی دهقان ویلا09121623463: درمان كانسرهاي حنجره

ساير بدخيمي هاي حنجره :   ساركوما ها : شامل كندروساركوما  ، فيبروساركوما ، كاپوسي ساركوما مي شوند. كندروساركوما شايعترين ساركوما هاي مي باشد و بيشتر كريكوئيد  وتيروئيد را گرفتار ميسازد و تفاوت  آن با كندروما فقط در مشي باليني مي باشد  ( در كندرو ساركوماها ئي كه شكل ميكروسكپي  آن شباهت به كندروما دارد). لنفوما بيشتر در سوپراگلوت ملاحظه ميشود. تومورهاي با منشا غدد بزاقي شامل سيلندروما ،  آدنوكارسينوما ، موكواپي درموئيد كارسينوما  ميشوند كه در نواحي سوپراگلوت و ساب گلوت ديده ميشوند. تومورهاي نورو آندوكريتي شامل كارسينوئيد كارسينوما…

Read More