کلینیک درمان سریع و کامل لکنت در عظیمیه خیابان مهرگان09121623463:بيماريهاي مخاطي خوش خيم طناب صوتي

بيماريهاي مخاطي خوش خيم طناب صوتي

 

ندول طناب صوتــي

 

  اين ضايعه بيشتر در پسرها و خانمها حراف و افرادي كه شغلشان با حرف زدن زياد همراه باشد ديده ميشود. (در بيماران با شكاف كام نيز ديده ميشود). در اثر استفاده زياد از صد ا ابتدا ادم و كنژسيون در  فضاي رينكه (  REINKE  ) ايجاد ميگردد و در طي زمان تبديل به هيالين ميشود كه با تغييرات اپي تليوم همراه ميگردد واين تغييرات در ناحيه اي اتفاق مي افتد كه درهنگام ارتعاش بيشترين نيرو به آن وارد ميشود. قسمت مياني طناب صوتي مامبرانو ) .درافراد مستعد گرفتگي صدا به شكل متناوب تظاهر مي كند كه نهايتاً‌دائمي ميشود. تشخيص با لارنگوسكپي غير مستقيم يا تلكسوپ 90 درجه و استـفاده از استـيربـوسكوپ مـي بـاشدكـه بـه صـورت برجستگي مخاطي در حد ثلث مياني وقدامي طناب هاي  صوتي در طرف ملاحظه ميشود.

        درمان شامل هيدراته كردن بيمار، بخور ،درمان آلرژي يا  GERD همراه ، دو هفته استراحت صوتي  و سپس صحبت درماني مي باشد .در صورتيكه با حداقل سه ماه درمان ندول از بين نرود بايد تحت بيهوشي عمومي ميكروسرجري ندول صورت گيرد.

 

 

 پوليپ طناب صوتــــي

 

در مردان و افرادي كه بلند حرف ميزنند بيشتر ديده ميشود ( ونيز در افرادي كه مصرف داروهاي ضد انعقاد دارند).  در اثر نيروهاي وارده به طناب صوتي ناشي از تكلم خونريزي  زير مخاطي و تجمع خـون ونـهايـتاً هيالنيزه شـدن آن و هيپرواسكـولاريـتي استروما بوجودميآيد كه آنرا پوليپ طناب صوتي مي ناميم.

        علائم با گرفتگي صداي ناگهاني و ماندگار ( بدنبال استفاده شديد از صدا بوجود آمده است) تظاهر مي كند. در لارنگوسكوپي توده يك طرفه به اندازه هاي مختلف در حد فاصل ثلث مياني و قدامي طناب صوتي (كه پديكولر مي باشد). ملاحظه ميگردد.درمان شامل قطع داروهاي ضد انعقادي ( در حد امكان ) ،درمان  GERD همراه ،  استراحت صوتي ( اگر ضايعه جديد  باشد )      ونهايتاً جراحي  و تحت  بي هوشي عمومي و بروش ميكروسرجري پوليپ برداشته شود.

 

ادامه مطلب  کاردرمانی کرج در شهرک پاسدار | جستجو گسترده در آدرس مراکز جامع کاردرمانی کرج در شهرک دهکده

پوليپ منتشر دو طرفه طناب صوتي

  در خانمهاي سيگاري و حراف شايعتر است . پـاتـولـوژي به شكل التهاب وادم منتشرفضاي رينكه مي باشد. علت مراجعه بيماران بيشتر ديسفوني است و بيمار اظهار ميدارد كه پشت تلفن صدا مردانه بنظر ميرسد وگاه از شدت تورم خرخر شبانه عارض ميشود . در لارنگوسكپي تمام طول طناب هاي صوتي متورم مي باشد .وحالت سوسيس دارد. درمان شامل توقف سيگار كشيدن ،درمان هيپوتيروئيدي همراه ، استراحت صوتي ، نهايتاُ در صورت عدم پاسخ به درمان بايد تحت بيهوشي عمومي ميكروسرجري طناب صوتي صورت پذيرد.

 

گرانولوما يا زخم تماسي :

در مردان ، صاحب مشاغلي مثل وكلا و معلمين ،افرادي كه عادت سينه صاف كردن دارند و بيماران مبتلا‌به  GERD ديده ميشود. ـبه عـلت ضـربـه هاي شديـد ناشي از برخورد سطح مديال زوائد وكاليس بهم موكوپريكوندر  ناحيه زخم ميشود ونهايتاً تحريكاتي( مثل  GERD )تماس اسيد معده با زخم منجر به تداوم زخم و تشديد التهاب  وتشكيل گرانولوم ميشود. علائم به شكل درد در وسط غضروف تيروئيد يك طرفه ( كه گاه به گوش طرف  مبتلا انتشار دارد) وگرفتگي صدا  ( در صورت پيدايش گرانولوم عارض ميشود) مي باشد.

         درمعاينات بايد به علائم  GERD توجه داشت . در لارنگوسكوپي زخم يا گرانولوم بر روي زائده وكاليس يك طرف  مشاهد ميشود. درمان شامل درمان  GERD همراه و استراحت صوتي مي باشد كه در صورت شكست درمان ، تحت بيهوشي بروش ميكروسرجري گرانولوم برداشته ميشود  و به عمق زخم استروئيد تزريق ميشودو درمان GERD پس از عمل ادامه مي يابد.

لارنگوسل

 

در انتهاي قدامي ونتريكول حنجره حفره اي وجود دارد كه ساكول ناميده ميشود كه پر از غددمخاطي مي باشد و سبب مرطوب ماندن طنابهاي صوتي ميشود. اگر چنانچه اين ساكولها بسط زيادي پيدا كنند لارنگوسل گفته ميشود وميتواند يافقط در سوپرا گلوت(در فضاي پارگلوتيك )باشد و سبب تورم نواحي طناب صوتي كاذب و چين آري اپيگلوتيك شود(كه به آن لارنگوسل  داخلي گويند)  و يا اينكه به بالاتر توسعه يافته و از مامبران تيروهيوئيد به خارج بسط يابد (كه به آن لارنگوسل خارجي گويند) و يا اينكه هر دو حالت باشد( آنر ا لارنگوسل مخلوط گويند) .در  داخل  اين فضا هوا وجود دارد و با محوطه حنجره ارتباط دارد.

       در مردان و سفيد پوستان شايعتر است و بيشتريكطرفه مي باشد و در سنين متوسط عمر تظاهر ميكند. علائم شامـل گـرفتـگي صـدا، تـورم نـاحيه تيروهيوئيد در گردن ( با زور زدن بزرگتر ميشود ) ، 

 استريدور ، گلودرد ، خرخر ، سرفه و ديسفاژي مي باشد.در معاينه به شكل تورم نرم در گردن و تورم در نواحي طناب صوتي كاذب و چين آري اپيگلوتيك  مي باشد. در سي تي اسكن در پاراگلوت كيسه هوا ديده ميشودو درمان شامل جراحي كه از طريق گردن تحت بيهوشي عمومي لارنگوسل تا       مدخل ساكول كامل خارج ميشود.

 

ادامه مطلب  گفتار درمانی تخصصی دهقان ویلا09121623463:بيماريهاي مخاطي خوش خيم طناب صوتي

كيست ساكولر حنجره :

   در صورت بسته شدن  دهانه ساكول تجمع  ترشح مخاطي در ساكول بوجود مي آيد و تدريجاً تحت فشار ساكول پر از ترشح رشد ميكند و مثل لارنگوسل به بالا بسط مي يابد.

       علائم و نشانه آن مثل لارنگوسل است و فقط در سي تي اسكن به جاي هوا دركيست مايع ملاحظه ميشود.در كودكان وبالغين و خانمها و آقايان ميتواند بروز نمايد. در بالغين بايد حتماً دهانه ساكول جهت  نئوپلاسم  زمينه ساز كيست ساكولر  بررسي شود. درمان جراحي آندوسكپيك و ميكروسرجري ضايعه مي باشد.

Related posts

Leave a Comment