کلینیک درمان سریع و کامل لکنت در عظیمیه خیابان مختاری09121623463:بيماريهاي مادرزادي حنجره

بيماريهاي مادرزادي حنجره

 

   ناهنجاريهاي آناتوميك حنجره غالباً در نوزادان و شيرخواران به شكل استريدورتظاهر ميكند و  حتي تنگي راه هوايي ممكنست تا حد مرگ پيش برود ، لذا وقتي مشكل تنفس واسترويدور  در اوان  كودكي ملاحظه شد بايد به مركز مجهزي( از نظر ابراز تشخيصي و درماني) ارجاع شوند  تا  معاينه ودرمان صورت پذيرد. شايعترين علل انسداد راه هوايي مادرزادي ،ناهنجاريهاي حنجره اي مي باشد. گر چه انسداد راه  هوايي از بدو تولد اكثراً وجود دارد ولي برخي موارد تا سن رشد علامت خاصي تا پيدايش يك پروسه التهابي حنجره ندارند و با يك  سرماخوردگي به شكل لارنژيت حاد يا ديسترس تنفسي تظاهر ميكند و لذا در لارنژيت هاي مكرر كودكان بايد به فكر آن بود. آنوماليهاي رايج حنجره شامل لارنگومالاسي ، شكاف حنجره اي ، فلج طناب صوتي ،b We حنجره ،‌تنگي ساب گلوت و همانژيوم ساب گلوت ميگردد.

 

لارنگومالاســـي :

 

شايعترين آنومالي  درحنجره  بوده وخوش خيم و SelfLimting مي باشد. لارنگومالاسي ناشي از سستي نسوج سوپراگلوت يا غضروفهاي حنجره و يا كنترل ضعيف عصبي عضلاني در كودكان زود رس مي باشد. علائم شامل استرويدور دمي ( متناوب و با شدتهاي متغير مي باشد) كه با اكستانسيون گردن وبه شكم خوانانيدن كودك كم وبا فلكسيون گردن و خوابانيدن به پشت كودك شدت مي يابد.

         معمولاً در ده روز اول تولد تظاهر مي كند و ممكنست با آنومالي هاي ديگري همراه باشد. با آندوسكپي فلكسيبل كلاپس اپي گلوت و چين آري اپيگلوتيك به داخل  موقع دم . معمولاً تا دو سالگي مشكل كودك بر طرف ميشود و فقط لازمست كودك را به شكم خواباند.اگر آپنه در خواب يا كورپولمونال يا كندي رشد ملاحظه شد مداخله جراحي ضرورت دارد.

 

ادامه مطلب  Top 10 Lists ::کلینیک های کاردرمانی جسمی استان تهران

فلج طناب صوتي :

 

  دومين  آنومالي مادرزادي شايع حنجره مي باشد.

         فلج يك طرفه شايعتر از دو طرفه است و به شكل گريه ضعيف و گاهي استريدور در فعاليت تظاهر ميكند.

          با آندوسكوپي فلكسيبل قابل تشخيص مي باشد. درمانش نه ماه بيمار تحت نظر گرفته ميشود( زيرا احتمال بهبودي وجود دارد) . در صورت تداوم فلج اقدام جراحي براي بهبود صداي بيمار بعمل  مي آيد.

          فلج دو طرفه طناب صوتي به شكل ديسترس حاد تنفسي تظاهر ميكند و نياز به انتوباسيون و سپس تراكئوستومي دارد. بيمار صداي عادي دارد ولي در دم دچار استريدور ميشود و مكرراً دچار آسپيراسيون ميشوند. تشخيص با آندوسكوپي فلكسيبل است . علت فلج دو طرف طناب صوتي ناشي از هيدرو سفالي ، مالفورماسيون آرنولد– كياري و يا علل ديگر در سيستم عصبي مركزي مي باشد. درمانش شامل رفع علل CNS قابل درمان و تراكئوستومي و پيگيري چند ساله براي امكان برگشت فونكسيون  طناب صوتي مي باشد و در صورت عدم بهبودي جراحي بر روي طناب هاي صوتي بعمل مي آيد.

 

استنوز ساب گلوت  مادرزادي :

 

   اين آنومالي ناشي از يك آناليزه شدن ناكافي حنجره مي باشد ،برحسب ميزان كاتاليزه شدن ميتواند به اشكال انسداد كامل و يا تنگي و يا Web ناحيه ساب گلوت مشاهده شود.

             تشخيص آن با آندوسكپي فلكسيبل و يا آندوسكپي ريژيد مي باشد. درمان شامل تراكئويومي در ابتدا و سپس جراحي ( وقتي وزن بيمار بالاي ده كيلو گرم شد ) مي باشد .در مواردي با رشد  تنگي ساب گلوت تخفيف مي يابد.

 

WEB حنجــــــره :

 

  انواع سوپرا گلوتيك  ، گلوتيك و ساب گلوتيك دارد. علائم برجسب بزرگيWeb   متغير است كه ممكنست علامتي نداشته باشيم و يا به صورت صداي گريه ضعيف و يا آفوني باشد.

         اگر  Webخيلي بزرگ باشد باعث تنگي نفس ميشود و نياز به انتوباسيون و ياتراكئوستومي اورژانس دارد. تشخيص با آندوسكوپي فيلكسيبل يا ريژيد است .

       درمان شامل جراحي آندوسكپيك و ميكروسرجري يا با ليزر است يا در موارد ضخيم و شكست جراحي آندوسكپيك تيروتومي و گذاشتن  Keel  مي باشد.

 

ادامه مطلب  سیاوش عطایی | پیام تبریک عید سعید غدیر خم به اهالی شهرک ظفر

آترزي حنجره :

 

اين آنومالي نادر بوده و نوزاد زنده نمي ماند مگر اينكه همراه با فيستول تراكئوازوفاژيال باشد كه در اين صورت تراكئوستومي اورژانس ميتواند بيمار را نجات دهد..

         ممكنست با آنومالي هاي ديگري نيز همراه باشد.

 

همانژيوم ساب گلوت :

 

شايعترين تومور در سرو گردن شيرخواران مي باشد. 50% موارد با همانژيومهاي پوستي همراه  هستند . ممكنست از بدو تولد سبب تنگي نفس واستريدور بيمار گرددولي معمولاً  در 6-3   ماهگي تظاهر ميكند. باعفونت دستگاه تنفسي فوقاني علائم شدت مي يابد. تشخيص با آندوسكوپي فلكسيبل يا ريژيد مي باشد كه در ساب گلوت توده زير مخاطي نرم ( با  آغشتن  به آدرنالين كوچكتر ميشود) مشاهده ميشود. در صورت ديسترس تنفسي تراكئوستومي انجام ميگردد. در نوزادي كه تنگي نفس تهديد كننده حيات  نيست با استروئيد درمان مي كنيم . با گذشت زمان همانژيوم كوچكتر خواهد شد . گاهي باهمانژيوم مدياستن همراه است كه سبب ديسفاژي و تنگي نفس ميشود.

 

 

شكاف  لارنگوتراگئو ازو فاژيال :

 

     اين آنومالي نادر بوده و با مورتاليتي بالائي همراه است . ممكنست با آدنومالي هاي ديگري همراه باشد 0 به علت فقدان جوش خوردن لاميناي خلفي كريكوئيد مي باشد عمق شكاف ممكنست تا ناي ومري ادامه داشته باشد.

         علائم آن شامل آسپيراسيون مكرر است (كه سبب ديسترس تنفسي و سرفه و سيانوز با تغذيه ميشود).

        درمان شامل گذاشتن لوله نازو گاستريك  و يا گاستروتسومي و تراكئوستومي و ترميم شكاف مي باشد.

Related posts

Leave a Comment