کلینیک درمان سریع و کامل لکنت در عظیمیه خیابان مختاری09121623463:شكل  اسكلت حنجره

شكل  اسكلت حنجره

 

        عضـلات حـنجـره شـامـل عضـلات خـارجـي و داخـلي مي باشد. عضلات خارجي شامل كريكو تيروئيد ، عضلات سوپراهيوئيد واينفراهيوئيد ميشود. عضلات داخلي حنجره شامل تيرو آرتينوئـيد ، تـيرو اپيگلـوتيـك ، آري اپيگوتيك ، كريكوآرتنيوئيد خلفي، كريكو آرتينوئيد جانبي و انيتر آرتنيوئيد مي باشد. عضلات نزديك كننده طنابهاي صوتي حقيقي شامل تيرو آرتينوئيد ، كريكوآرتينوئيد جانبي و خلفي و اينترآرتنيوئيد ميباشد.  عضله دور كنـنده طنـاب صـوتـي حقـيقي كـريـكوآرتينوئيد خلفي مي باشد. عضله كـريـكوتيـروئيـد تنسور ( TENSOR  ) طنـاب صـوتــي مي باشد.

       عضله آري اپيگوتيك مدخل ( INLET ‌) حنجره را مي بندد و عضله تيرو اپي گلوتيك عضله طناب صوتي كاذب مي باشد.

     حنجره در مدخل ناي در خط وسط در بالاي گردن قرار دارد و درمعاينه با آينه يا لارنگوسكپ به ترتيب از بالا به پائين حفرات والكولا ( بين زبان واپي گلوت قرار داشته ودر خط وسط  توسط چين گلوسواپي گلوتيك مياني به دو حفره طرقي تقسيم ميشود ودر طرفين  حفره توسط چين گلوسواپي گلوتيك جانبي  محدود ميشود )  نيمه فوقاني اپي گلوت يا اپي گلوت سوپراهيوئيد (كه آزاد مي باشد و شامل سطح زباني در جلو وسطح حنجره اي در عقب مي باشد) ، چين هاي آري اپيگلوتيك ،راس آريتنوئيد ها  چين اينتر آريتنوئيد ( در زير آن بين دو زائده صوتي كميسور خلفي قرار دارد)  ، طناب صوتي كاذب ( در طرفين ) ،طناب صوتي حقيقي ( بين طناب هاي صوتي حقيقي و كاذب دهليز چپ ور است قرار دارند )ونهايتا ً در طرفين حنجره دو حفره هرمي شكل قرار دارند ( سينوس پيريفرم ) مشاهده ميشوند.

       بافـت پوششي حنجـره از نـوع استـونـه اي مـژك دار منـطبق كـاذب است جز اينكه سطح زباني اپي گلوت و طنابهاي صوتي حقيقي وكاذب و چين آري اپيگلوتيك كه سنگفرشي منطبق هستند. در زير مخاط حنجره بافت هم بند متراكمي به نام غشاء  مربعي (  Guadriangular  ) قرار دارد كه از لبه آزاد اپي گلوت و چين آري اپيگلوتيك تا طناب صوتي كاذب كشيده شده است . غشا ديگري به نام كونوس الاستيكوس (  Conus Elasticus  )كه از لبه طناب صوتي حقيقي تا لبه فوقاني كريكوئيد قرار دارد كه در لبه فوقاني خود متراكم و قطور شده و به نام ليگمان صوتي (  Vocalis  ) ناميده ميشود. فضاي هاي پشت مامبرانهاي فوق را فضاهاي پاراگلوتيك مي نامند

        اعصاب حنجره شامل عصب حنجره اي فوقاني كه حاوي رشته هاي پاراسمپاتيك و حسي ( شاخه  داخلي ) براي ناحيه سوپرا گلوت و حركتي براي عضله كريكوتيروئيد ( شاخه خارجي ) مي باشد .

       عصب حنجره اي فوقاني شاخه واگ بوده و شاخه داخلي آن از سوراخ تيروهيوئيد وارد ناحيه سوپرا گلوت شده ونواحي فوق را عصب دهي مي كندو شاخه  خارجي آن  به عضله كريكوتيروئيد ختم ميشود.

       عصب حنجره اي تحتاني نير شاخه اي از واگ  بوده (يا عصب راجعه ) و داراي رشته هاي  حسي  ‌به مخاط نواحي گلوتيك و ساب گلو تيك عصب دهي ميكند )و حركتي كه به عضلات داخلي حنجره عصب دهي ميكند ) مي باشد.

        شرائين و وريدهاي حنجره شامل حنجره اي فوقاني ( شاخه شريان تيروئيد فوقاني ) و حنجره اي تحتاني ( شاخه شريان تيروئيد تحتاني ) مي شوند.

        درناژ لنفاوي ناحيه سوپرا گلوت به زنجيره لنفاوي ژوگولر درناحيه اي به نام ژوگو امو هيوئيد تخليه مي باشد و درناژ لنفاوي نواحي گلوتيك و ساب گلوتيك به زنجيره لنفاوي ژوگولر در قاعده گردن مي باشد ( ساب گلوت به ناحيه پره تراكئال و پاراتراكئال  ابتدا تخليه ميشود).

        حنجره شيرخواران تفاوتهائي با سنين بالا دارد كه شامل كوچكتر بودن آن ، شكل قيفي داشتن، 

 اپي گلوت امگا شكل ، نرم بودن غضروفها ،  بالاتر قرار گرفتن آن در گردن و ساب گلوت تنگ تر مي باشد.

 

ادامه مطلب  برترین مرکز درمان اختلالات گفتاری در رجایی شهر 09121623463|رجایی شهر محمودآباد فرعی کوهسار۳

 فيزيولوژي  حنجره

 

    اعمال حنجره شامل موارد زير ميباشد.

  • راه عبور هوا در دستگاه تنفسي است كه در دم طنابهاي صوتي از هم دور ميشوند و در بازدم بهم نزديكتر ميشوند.
  • مكانيسم حفاظتي حنجره توسط عمل اسفنكتري مدخل حنجره و طنابهاي صوتي كاذب و حقيقي درهنگام بلع مايعات و جامدات تنفس گازهاي تحريكي ( شيميايي وحرارتي ) و تماس اجسام خارجي اعمال ميگردد.

باتحريك شاخ هاي حسي عصب حنجره اي فوقاني از طريق شاخه هاي حركتي نزديك كننده حنجره اي تحتاني ( يا راجعه) راه هوائي از خطرات ورود گاز ( مايعات و جامدات) مصون ميماند

  • سرفه كه نقش مهمي در خارج كردن اجسام ومايعات از راه هوائي دارد به كمك بسته شدن گلوت و سپس باز شدن ناگهاني آن در باز دم شديد مي باشد وبدون فونكسيون گلوت اين امر امكان پذير نخواهد بود.
  • حنجره با بستن گلوت سبب فيكس شدن قفسه سينه در اعمالي مثل بلند كردن اجسام و بالا كشيدن بدن ، ادرار كردن و اجابت مزاج ميشود وبدون فونكسيون گلوت اعمال فوق  مختل ميشوند.
  • صدا در حنجره با بسته شدن گلوت و حركت چين هاي مخاطي طناب هاي صوتي حقيقي با بالا و اجازه عبور هوا از ساب گلوت به خارج و سپس برگشت چين مخاطي به پائين بطور مكرر ايجاد ميشود . هر چه انقباض و نزديك  شدن طنابهاي صوتي بهم بيشتر باشد و در راه عبور هوا مقاومت بيشتري ايجاد نمايد فركانس توليد شده  زيرتر خواهد. هرچه فشار هوا در زير گلوت  نسبت به اتمسفر بالاتر باشد شدت صداي توليدي بيشتر خواهد بود.

Related posts

Leave a Comment