شرایط خوب شدن فردی که دچار لکنت است


لکنت، یک اختلال بسیار پیچیده رواني- حرکتي است که در جریان طبیعي گفتار فرد روي مي دهد که کنترل حرکتي و عملکرد زباني را درگیر مي کند و نوعاً تغییرات رفتاري، عاطفي و نگرشي نیز به همراه دارد( وارد ، ۲۰۰۶ ) شیوع لکنت در جوامع مختلف، متفاوت است. در آمریکا و بریتانیا شیوع لکنت را یک در صد  جامعه بر آورد مي کنند. به طورکل شیوع لکنت در دنیاي غرب نسبت به جوامع شرقي بیشتر است و در کودکان پیش دبستاني سه تا پنج درصد و در پسران سه  تا چهار برابر بیشتر از دختران شیوع دارد (سازمان بهداشت جهاني،۲۰۰۱ ).

شرایط خوب شدن فردی که دچار لکنت استSource link

ادامه مطلب  فهرست مراکز درمانی : بیمارستان شهریار

Related posts

Leave a Comment