شرایط خوب شدن فردی که دچار لکنت است


لکنت، یک اختلال بسیار پیچیده رواني- حرکتي است که در جریان طبیعي گفتار فرد روي مي دهد که کنترل حرکتي و عملکرد زباني را درگیر مي کند و نوعاً تغییرات رفتاري، عاطفي و نگرشي نیز به همراه دارد( وارد ، ۲۰۰۶ ) شیوع لکنت در جوامع مختلف، متفاوت است. در آمریکا و بریتانیا شیوع لکنت را یک در صد  جامعه بر آورد مي کنند. به طورکل شیوع لکنت در دنیاي غرب نسبت به جوامع شرقي بیشتر است و در کودکان پیش دبستاني سه تا پنج درصد و در پسران سه  تا چهار برابر بیشتر از دختران شیوع دارد (سازمان بهداشت جهاني،۲۰۰۱ ).

شرایط خوب شدن فردی که دچار لکنت است



Source link

ادامه مطلب  بهترین کلینیک های درمان موثر لکنت دراستان کرمان 09121623463

Related posts

Leave a Comment