بررسی اثربخشی برنامه صدادرمانی فایو در بازیگران تئاتر فارسی زبان ایرانی|گفتار توان گستر رستاخیز

بررسی اثربخشی برنامه صدادرمانی فایو در بازیگران تئاتر فارسی زبان ایرانی|گفتار توان گستر رستاخیز

 

اهداف: بازیگران تئاتر از حساس ترین کاربران حرفه ای صدا هستند که خفیف ترین مشکلات صوتی موجب جدی ترین آسیب ها در

حرفه ی آنها می شود عادات نامناسب صوتی و عدم آموزش صحیح بهداشت صوتی، موجب تغییرات معنا داری در صدای فرد میشود و

لزوم طراحی برنامه درمانی کوتاه مدت را نشان میدهد هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی برنامه صدادرمانی فایو بر نیمرخ اکوستیکی

و ادراکی این افراد است

روش بررسی: 1 فرد ) 3 مرد و 9 زن( به شیوه تک آزمودنی چند خط پایه با دوره پیگیری با شیوه نمونه گیری هدفمند تحت برنامه

صدادرمانی فایو قرار گرفتند این برنامه مخصوص بازیگران تئاتر و شامل پنج گام است: آموزش آناتومی و فیزیولوژی کاربردی صدا،

بهداشت صوتی و تمرینات تنفسی، اصول تشدید صدا، تمرینات صد ادرمانی تشدید یافته و پروجکشن صدا، و اصول گرم کردن صدا و

اصلاح وضعیت بدن و ریلکسیشن طی 34 جلسه آموزش مستقیم دوبار در هفته به مدت 1 هفته و هرجلسه 24 دقیقه صورت گرفت سپس

به مدت 9 ماه هرهفته مورد پیگیری قرارگرفتند ارزیابی های هفتگی خط پایه پیش-پس آزمون متشکل از ارزیابی توافق ادراک

شنیداری، شاخص معلولیت صوتی، شاخص شدت گرفتگی صدا و ارزیابی آکوستیک با برنامه تحلیل چند بعدی صدا توسط پارامترهای

ارزیابی سپسترال در نمونه های کشیدن واکه، شمارش اعداد، خواندن جملات و گفتارپیوسته انجام شد تحلیل داده ها توسط پارامترهای

آمار توصیفی و چندمتغیره مانوا و تحلیل نموداری و ترسیمی-نگاره ای و درصد پیشرفت صورت گرفت

نتایج: تغییرات چشمگیری در ویژگی های آکوستیک و کیفی صدای شرکت کنندگان مشاهده شد طبق یافته ها هر 1 آزمودنی روند

بهبودی در بخش های مختلف ارزیابی ادراک شنیداری، سپسترال، تحلیل چندبعدی صدا و بهبودی دانش بهداشت و عادات صوتی را

نشان دادند نتایج در پیگیری های ثانویه ثابت باقی ماندند

بحث: بنظر می رسد برنامه صدادرمانی فایو روش درمانی کوتاه مدت برای کاهش گلایه های صوتی، بهبود ویژگی های آکوستیکی و

ادراکی در بازیگران می باشد جهت تعمیم برنامه حاضر، تحقیقات بیشتری برای اثر بخشی طولانی مدت در سطح مداخلات گروهی

تصادفی لازم است

واژگان کلیدی : برنامه صدادرمانی، بازیگران تئاتر، تحلیل چندبعدی صدا


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

ادامه مطلب  سندرم آشرمن|پایگاه اطلاع رسانی گفتار توان گستر میدان سپاه 09121623463

Related posts