کلینیک درمان سریع و کامل لکنت در عظیمیه خیابان مختاری09121623463:عفونتها وتظاهرات بيماريهاي سيستميك درحنجره

عفونتها وتظاهرات بيماريهاي سيستميك درحنجره     بيماريهاي التهابي حنجره برحسب اتيولوژي شامل : عفوني :ويرال ،باكتريال ، قارچي كه ميتوانند حاد يا مزمن باشند. آلرژيك بيماريهاي اتوايمون تروماتيك : شيميايي ،حرارتي ، مكانيكال ( ضربه هاي داخلي يا خارجي ) تاريخچه در تشخيص عفونتهاي حاد و مزمن بسيار مهم است و بايد به عواملي مثل شدت و نحوه پيشرفت علائم ( بخصوص تنگي نفس ) و علائم و نشانه هاي سيستميك و عوامل زمينه ساز توجه داشت .     لارنگوتراكئيت يا  CROUP  :     شايعترين و مهمترين…

Read More

کلینیک درمان سریع و کامل لکنت در عظیمیه میدان بهارستان09121623463:عفونتها وتظاهرات بيماريهاي سيستميك درحنجره

عفونتها وتظاهرات بيماريهاي سيستميك درحنجره   بيماريهاي التهابي حنجره برحسب اتيولوژي شامل : عفوني :ويرال ،باكتريال ، قارچي كه ميتوانند حاد يا مزمن باشند. آلرژيك بيماريهاي اتوايمون تروماتيك : شيميايي ،حرارتي ، مكانيكال ( ضربه هاي داخلي يا خارجي ) تاريخچه در تشخيص عفونتهاي حاد و مزمن بسيار مهم است و بايد به عواملي مثل شدت و نحوه پيشرفت علائم ( بخصوص تنگي نفس ) و علائم و نشانه هاي سيستميك و عوامل زمينه ساز توجه داشت .     لارنگوتراكئيت يا  CROUP  :       شايعترين و مهمترين عفونت…

Read More

کلینیک درمان سریع و کامل لکنت در عظیمیه خیابان مهرگان09121623463:عفونتها وتظاهرات بيماريهاي سيستميك درحنجره

عفونتها وتظاهرات بيماريهاي سيستميك درحنجره   بيماريهاي التهابي حنجره برحسب اتيولوژي شامل : عفوني :ويرال ،باكتريال ، قارچي كه ميتوانند حاد يا مزمن باشند. آلرژيك بيماريهاي اتوايمون تروماتيك : شيميايي ،حرارتي ، مكانيكال ( ضربه هاي داخلي يا خارجي ) تاريخچه در تشخيص عفونتهاي حاد و مزمن بسيار مهم است و بايد به عواملي مثل شدت و نحوه پيشرفت علائم ( بخصوص تنگي نفس ) و علائم و نشانه هاي سيستميك و عوامل زمينه ساز توجه داشت .     لارنگوتراكئيت يا  CROUP  :       شايعترين و مهمترين عفونت…

Read More

کلینیک درمان سریع و کامل لکنت در کرج09121623463:عفونتها وتظاهرات بيماريهاي سيستميك درحنجره

عفونتها وتظاهرات بيماريهاي سيستميك درحنجره      بيماريهاي التهابي حنجره برحسب اتيولوژي شامل : عفوني :ويرال ،باكتريال ، قارچي كه ميتوانند حاد يا مزمن باشند. آلرژيك بيماريهاي اتوايمون تروماتيك : شيميايي ،حرارتي ، مكانيكال ( ضربه هاي داخلي يا خارجي ) تاريخچه در تشخيص عفونتهاي حاد و مزمن بسيار مهم است و بايد به عواملي مثل شدت و نحوه پيشرفت علائم ( بخصوص تنگي نفس ) و علائم و نشانه هاي سيستميك و عوامل زمينه ساز توجه داشت .     لارنگوتراكئيت يا  CROUP  :     شايعترين و مهمترين…

Read More

درمان لکنت در گفتار توان گستر09121623463:عفونتهاي مزمن  اختصاصي حنجره

عفونتهاي مزمن  اختصاصي حنجره:      شامل سل ، سفيليس ، جذام ،هيستوپلاسموز ، بلاستو مايكوز ، كريپتوكوكوز ،كوكسيديومايكوز،   اكتينو مايكوز كانديدياز و آسپرژيلوز  ميشود.        اين بيماريها با توجه به سابقه بيمار ومعاينه بعمل آمده  مطرح ميشود كه با آزمايشات مربوطه و لارنگوسكوپي و بيوپسي ضايعه حنجره تشخيص  محرز ميشود.         سل حنجره از شايعترين بيماريهاي گرانولوماتوز حنجره است كه در گذشته ميكروارگانيسم  توسط خلط از ريــه به حنجره انتشار مي يافت و  بيشتر قسمت خلفي  طنابهاي صوتي و آرتينوئيد ها و اينترا آرتينوئيد را قبلاً  مبتلا ميكرد ولي…

Read More