بایگانی دسته: پزشکی

انتخابات 96 :: هفتمین دوره هیات مدیره نظام پزشکی ::حمایت اپتومتریستها استان همدان

 

 

انتخابات 96 ::  هفتمین دوره هیات مدیره نظام پزشکی  ::حمایت اپتومتریستها  استان همدان

 

 

 

انتخابات 96 :: هفتمین دوره هیات مدیره نظام پزشکی ::حمایت اپتومتریستها هرمزگان

 

 

انتخابات 96 ::  هفتمین دوره هیات مدیره نظام پزشکی  ::حمایت اپتومتریستها  هرمزگان

 

 

 

انتخابات 96 :: هفتمین دوره هیات مدیره نظام پزشکی ::حمایت اپتومتریستها استان مرکزی

 

 

انتخابات 96 ::  هفتمین دوره هیات مدیره نظام پزشکی  ::حمایت اپتومتریستها  استان مرکزی

 

 

 

انتخابات 96 :: هفتمین دوره هیات مدیره نظام پزشکی ::حمایت اپتومتریستها استان مازندران

 

 

انتخابات 96 ::  هفتمین دوره هیات مدیره نظام پزشکی  ::حمایت اپتومتریستها  استان مازندران

 

 

 

 

انتخابات 96 :: هفتمین دوره هیات مدیره نظام پزشکی ::حمایت اپتومتریستها استان لرستان

 

 

انتخابات 96 ::  هفتمین دوره هیات مدیره نظام پزشکی  ::حمایت اپتومتریستها  استان لرستان