گفتار درمانی تخصصی کلاک پایین09121623463:درمان کانسر های حنجره

ساير بدخيمي هاي حنجره :   ساركوما ها : شامل كندروساركوما  ، فيبروساركوما ، كاپوسي ساركوما مي شوند. كندروساركوما شايعترين ساركوما هاي مي باشد و بيشتر كريكوئيد  وتيروئيد را گرفتار ميسازد و تفاوت  آن با كندروما فقط در مشي باليني مي باشد  ( در كندرو ساركوماها ئي كه شكل ميكروسكپي  آن شباهت به كندروما دارد). لنفوما بيشتر در سوپراگلوت ملاحظه ميشود. تومورهاي با منشا غدد بزاقي شامل سيلندروما ،  آدنوكارسينوما ، موكواپي درموئيد كارسينوما  ميشوند كه در نواحي سوپراگلوت و ساب گلوت ديده ميشوند. تومورهاي نورو آندوكريتي شامل كارسينوئيد كارسينوما…

Read More

گفتار درمانی تخصصی کلاک پایین09121623463:تومورهاي بدخيم حنجره

تومورهاي بدخيم حنجره   اسكواموس سل كارسينوما :    95% كانسرهاي حنجره را شامل ميشود . 2/3% كانسر مردان و 4/0% كانسر زنان راتشكيل ميدهد . احتمال كانسر همزمان با آن 8-4% و كانسر ثانويه متاكرونوس 20-15% ا ست  در سنين 60-50 شايعتر است . نسبت ابتلاي مرد به زن ¼ است .         عوامل مرتبط با كانسر حنجره شامل تنباكو ،الكل ،ابتلا به پاپيلوويروسها ، سابقه راديو تراپي و سابقه كانسر نواحي ديگر سرو گردن ميشود.   59% موارد كانسر گلوتيك و 40% موارد سوپرا گلوتيك و1% ساب گلوتيك…

Read More

گفتار درمانی تخصصی کلاک پایین09121623463:تومورهاي خوش خيم حنجره

تومورهاي خوش خيم حنجره         انواع تومورها با منشا بافت پوششي ، غددي ، هم بند ، عصبي وعروقي در حنجره ممكنست ملاحظه شود . در اين قسمت فقط تومورهاي شايع حنجره به اختصار بيان ميشود:        پاپيلوماتوز تنفسي راجعه :      شايعترين تومور خوش خيم حنجره مي باشد ( 85%) . شيوع آن در 3/4- 8/1 در يكصد هزار كودك است .اين تومور ناشي از ويروس پاپيلو ويروس انساني مي باشد (  HPV    ) و در كودكاني كه مادرشان كونديلوماتاي ژنيتال  داشته اند ديده ميشود .دو…

Read More

گفتار درمانی تخصصی کلاک پایین09121623463:بيماريهاي مخاطي خوش خيم طناب صوتي

بيماريهاي مخاطي خوش خيم طناب صوتي   ندول طناب صوتــي     اين ضايعه بيشتر در پسرها و خانمها حراف و افرادي كه شغلشان با حرف زدن زياد همراه باشد ديده ميشود. (در بيماران با شكاف كام نيز ديده ميشود). در اثر استفاده زياد از صد ا ابتدا ادم و كنژسيون در  فضاي رينكه (  REINKE  ) ايجاد ميگردد و در طي زمان تبديل به هيالين ميشود كه با تغييرات اپي تليوم همراه ميگردد واين تغييرات در ناحيه اي اتفاق مي افتد كه درهنگام ارتعاش بيشترين نيرو به آن وارد…

Read More

گفتار درمانی تخصصی کلاک پایین09121623463:عفونتها وتظاهرات بيماريهاي سيستميك درحنجره

عفونتها وتظاهرات بيماريهاي سيستميك د رحنجره        بيماريهاي التهابي حنجره برحسب اتيولوژي شامل : عفوني :ويرال ،باكتريال ، قارچي كه ميتوانند حاد يا مزمن باشند. آلرژيك بيماريهاي اتوايمون تروماتيك : شيميايي ،حرارتي ، مكانيكال ( ضربه هاي داخلي يا خارجي ) تاريخچه در تشخيص عفونتهاي حاد و مزمن بسيار مهم است و بايد به عواملي مثل شدت و نحوه پيشرفت علائم ( بخصوص تنگي نفس ) و علائم و نشانه هاي سيستميك و عوامل زمينه ساز توجه داشت .     لارنگوتراكئيت يا  CROUP  :      شايعترين و…

Read More