گفتار درمانی نوین البرز09121623463:عفونتها وتظاهرات بيماريهاي سيستميك درحنجره

عفونتها وتظاهرات بيماريهاي سيستميك د رحنجره

 

  بيماريهاي التهابي حنجره برحسب اتيولوژي شامل :

  • عفوني :ويرال ،باكتريال ، قارچي كه ميتوانند حاد يا مزمن باشند.
  • آلرژيك
  • بيماريهاي اتوايمون
  • تروماتيك : شيميايي ،حرارتي ، مكانيكال ( ضربه هاي داخلي يا خارجي )

تاريخچه در تشخيص عفونتهاي حاد و مزمن بسيار مهم است و بايد به عواملي مثل شدت و نحوه پيشرفت علائم ( بخصوص تنگي نفس ) و علائم و نشانه هاي سيستميك و عوامل زمينه ساز توجه داشت .

 

 

لارنگوتراكئيت يا  CROUP  :

 

شايعترين و مهمترين عفونت حنجره است .در بچه هاي 3-1 سال و در ابتداي زمستان شايع است  و به شكل اپيدميك تظاهر مي نمايد . ويروسهاي شايع عامل بيماري شامل پارانفلونزاي 1و2و  آنفلونزاي  A مي باشند.

       بيماري با سرماخوردگي شروع شده و سپس تب ، سرفه هاي خروسكي ( BARKING) ،تنگي نفس و استرويدور ظاهر ميشود.ادم وتجمع ترشح در ناحيه كريكوئيد ( ساب گلوت كه تنگ ترين ناحيه راه هوايي كودكان  است )وجود دارد.در موارديكه CROUP  بيش از هفت روز طول كشيد يا در اطفال زير يك سال ملاحظه شد ( كروپ آتي پيك نام دارد ) بايد به فكر جسم خارجي يا همانژيوم ساب گلوت و آنومالي مادرزادي حنجره و يا  تراكئيت باكتريال باشيم.

         تشخيص هاي افتراقي كروپ شامل اپي گلوتيت حاد،جسم خارجي، تنگي هاي تروماتيك حنجره، تنگي هاي تروماتيك حنجره وساب گلوت و كروپ اسپاسموديك ميشود.  آنومالي هاي مادر زادي حنجره، باتوجه به تاريخچه ،‌معاينات ، راديوگرافي گردن وقفسه صدري از هم افتراق داده ميشوند.

         درمان كروپ شامل بخور سرد با دستگاه  NEBULIZER همراه با آدرنالين  RACEMIC ودگزامتازون (به شكل  0.6mg /kg , STAT  ) و  هيدراته  كردن بيمار ميشود.

         در صورت ديسترس تنفسي( بالا رفتن  CO2 خون )  و پيدايش  علائم نورولوژيك ناشي از هيپوكسي و كاهش تعداد تنفس بايد بيمار به ICU منتقل و انتوباسيون يا تراكئوتومي بعمل آيد و  انتوباسيون يا تراكئوتومي 3-2 روز باقي مي ماند تا ادم ساب گلوت با درمان كاهش يابد وسپس لوله خارج ميشود.

 

سوپراگلوتيت حاد (‌اپي گلوتيت حاد ) :

 

يك عفونت حاد باكتريال ناحيه سوپرا گلوت ( شامل قاعده زبان ) ،اپي گلوت ،چين هاي آري اپيگلوتيك وطنابهاي صوتي كاذب )مي باشد.

         اتيولوژي آن هموفيلوس آنفلونزاي  B  (80% موارد ) ، استرپتوكك هموكتيك  A ،

 استافيلوكك ها و گاهي ويروسها مي باشد (‌ويروسها ي عامل عفونتهاي دستگاه تنفس فوقاني ).

          با استفاده از واكسن  HIB در سالهاي اخير در كشورهاي غربي شيوع آن كاهش يافته است .

بيماري در كودكان به شكل تب بالا، ريزش بزاق از دهان (به جهت ادينوفاژي و عدم مكث در تنفس هنگام بلع بيمار بلع انجام نمي دهد) ،‌ادينوفاژي ( سبب افتراق از كروپ است ) ، گلو درد و تنگي نفس تظاهر  ميكند كه وخامت تنفسي از شروع علائم ظرف 6-2 ساعت ميتواند عارض شود.

         درمعاينه بيمار تنفس سطحي و تند دارد و حداقل حركت را دارد و سربالا و گردن به جلو خم مي باشد ( به منظور جلوتر قرار گرفتن زبان براي تنفس بهتر ) .از تحريك قاعده زبان  بايد پرهيز كرد و با مشاهده علائم  بايد  C.B.C ، كشت خون ،راديوگرافي نيمرخ ناحيه  گلو و حنجره انجام گيرد.

         تشخيص افتراقي اين بيماري با كروپ ، جسم خارجي مي باشد كه با توجه به سابقه و علائم و راديو گرافي قابل افتراق مي باشد.

   درمان شامل بستري در بخش  ICU ، هيدراته كردن و تجويز وريدي سفوركسيم  يا سفترياكسون مي شود.يك مورد اورژانس گوش وحلق وبيني است و وجود اطاق عمل و  ICU مجهز جهت بيهوشي و انتوباسيون و ياتراكئوتومي ضروريست و 48 –24 ساعت پس از انتوباسيون  تراكئوتومي لوله خارج ميشود و6 ساعت در ICU  تحت نظر قرار داده ميشود ودر صورت نبودن مشكل تنفس به بخش انتقال مي يابد و در مان داروئي  ادامه پيدا ميكند.

        94% مـوارد نيـاز بـه انتوبـاسيون يـا تراكئوتـومـي دركـودكـان مي باشد. سوپرا گلوتيت در بالغين درتعداد اندكي از بيماران به شكل تنگي نفس تظاهر مي كند (كه در بيشتر اين موارد در كشت خون هموفيلوس آنفلونزاي  B رشد ميكند) .اكثر اپي گلوتيت هاي حاد بزرگسالان علائم ضعيف تري دارند. در معاينه برخلاف كودكان مشاهده مستقيم سوپراگلوت خطرناك نيست و ميتوان لارنگوسكپي فلكسيبل يا تلكسوپ يا لارنگوسكپي غير مستقيم انجام داد.

        در بچه ها   ناحيه سوپراگلوت متورم و فوق العاده قرمز است در حاليكه در بزرگسالان ادماتو و رنگ پريده است . در بزرگسالان اپي گلوتيت حاد باكتريال ميتواند تشكيل آبسه ( بطور شايع در سطح زباني اپيگلوت ) اپيگلوت دهد .  در درمان اپي گلوتيت حاد بزرگسالان مثل كودكان است .

Related posts

Leave a Comment