گفتار درمانی نوین البرز09121623463:صدمات يا تروژنيك حنجــــره

صدمات يا تروژنيك حنجــــره

  • تروماي ناشي از انتوباسيون :

آسيب هاي ناشي از انتوباسيون بعلت عدم مهارت لوله گذاري يا لوله گذاري در شرايط نامساعد ( چه از نظر وضعيت دادن به بيمار ناشي از وضعيت آناتوميك و چه از نظرعدم امكان وضعيت دادن مناسب لوله گذاري به علت آسيب هايي مثل آسيب هاي مهره اي و چه به علت وضعيت آناتوميك دندانها يافكين يا زبان يا حلق و حنجره ) بوجود مي آيد

  آسيب هاي ناشي از انتوباسيون شامل در رفتگي كريكوآرتينوئيد ،‌آسيب طنابهاي صوتي و پارگي مخاط حنجره ميشود.

       آسيب  حنجره ناشي ار انتوباسيون ميتواند به علت انتخاب لوله نامناسب باقطر راه هوايي بيمار باشد. علت ديگر آسيب حنجره ناشي از لوله تراشه ميتواند  به دليل عدم بيهوشي عميق در مدت بيهوشي باشد كـه ميتوانـد در سطح مـديال زائده وكاليس غضروف آرتينوئيد زخم و نهايتاً  گرانولوماي تماسي ايجاد  نمايد.

  انتوباسيون طولاني مدت ( بيش از 2-7 روز )  ميتواند به جهت تماس لوله آندوتراكئال با حنجره يا  CUFF لوله  به حنجره و ناي آسيب وارد نمايد.

          عوامل موثر در آسيب انتوباسيون طولاني مدت شامل شكل لوله ( لوله انعطاف پذير بهتر است ) ، جنس لوله ( جنس RUBBER  آسيب زاست )، اندازه لوله (لوله كوچك يا بزرگ نسبت به قطر حنجره آسيب زا هستند ) ، وجود ضايعه در حنجره ( مثل  GERD, CROUP  يا ساير علل التهاب ) ، وجود ديس فونكسيون موكوسيليري ، وجود بيماريهاي حاد و مزمن در بيمار ( مثل نارسايي قلب و ريه و كبد و كليه ….) ، وجود لوله نازوگاستريكCUFF,   لوله (نوع حجم بالاوفشار پائين كمتر آسيب  مي زند)و لوله گذاري در بچه هاي زير دو سال(  بايد نوع بدون CUFF  با شد) ميشود.

پاتولوژي هاي ناشي ار انتوباسيون طولاني شامل :

  • پرخوني و ادم و زخم هاي سطحي كه نهايتاً بهبود پذيرند.
  • ادم و زخم ساب گلوت كه منجر به تنگي ساب گلوت ميشود.
  • بافت گرانولاسيون روي زائده وكاليس آريتنوئيد يا بهبود مي يابد يا فيبروزه ميشود و يا چسبندگي اينترا آريتنوئيد بوجود مي آورند.
  • زخم آنولر درگلوت  خلفي  منجر به تنگي گلوتيك خلفي ميشود.
  • صدمات حنجره ناشي از لارنگوسكوپي و برونكوسكپي وازوفاكوسكپي ريژيد مثل صدمات ناشي از انتوباسيون مي باشند.

Related posts

Leave a Comment