عوامل بوجود آورنده لکنت کدامند؟|مجهزترین توانبخشی مهرویلا

عوامل بوجود آورنده لکنت کدامند؟|مجهزترین توانبخشی مهرویلا

 

دلیل لکنت ناشناخته است با وجودی که اتفاق آرا بر این است که لکنت در اثر یک ناقص در پردازش عصبی گفتار بوجود می‌ آید که تحت تاثیر عوامل محیطی‌ و زبانی‌ می‌ باشد. بر اساس شواهدی که آنها در تایید این نظر ارائه کردند، عملکرد گسسته منطقه حرکتی مکمل  مشکل آغاز نمودن هجا را تقویت می‌ کند. آنها با ارائه نظریه هجا بین تولید گفتار و زبان، ارتباط قائل شدند که برای درک تبیت و دلیل لکنت ضروری است.

دانشمندان در برسی‌ عوامل لکنت به موارد متعددی مشکوک هستند. برخی‌ شواهد حاکی از آنند که بسیاری از صورتهای لکنت ریشه های ژنتیکی دارند. اما مکانیزم های دقیق بوجود آورنده لکنت هنوز ناشناخته ا‌ند. لکنت رشدی معمولاً به مرور زمان شدیدتر می‌ شود.

به نظر می‌رسد رایجترین نوع لکنت، لکنت رشدی باشد. که در کودکانی که در حال طی‌ فرایند یادگیری گفتار و زبان هستند رخ می‌ دهد. این نوع لکنت زمانی‌ رخ می‌ دهد که توانایی‌ های زبان و گفتار کودک نیازی کلامی‌ آور ا بر آورده نمی‌ کنند و کودک به دنبال واژه منعصب می‌ گردد.

نوع دیگر لکنت، نوروژنیکی است که ریشه های عصبی دارد. ناقص های نروژنیک از مشکل سیگنال های بین مغز، عصب ها و ماهیچ ها ناشی‌ می‌ شود.

در لکنت عصبی، مغز قادر عناصر مختلف مکانیزم گفتار را هماهنگ کند. همچنین لکنت عصبی ممکن است پس از یک شوک یا نوع دیگر آسیب های مغزئ بوجود آید.

صورت دیگر لکنت سایکوژنیک است که ریشه های روانی‌ دارد و از ذهن یا فعالیت های ذهنی‌ مغز مثل تفکر و استدلال نشات می‌ گیرد. با وجودی که قبلا تصور می‌ شده دلیل عمده لکنت سایکوژنیک باشد، این نوع لکنت امروزه شمار اندکی‌ از افراد را که لکنت دارند در بر می‌گیرد. با وجودی که افرعادی که مبتلا به لکنت هستند ممکن است بود ها با مشکلات عاطفی مثل ترس از ملاقات با افراد جدید یا سخن گفتن پای تلفن مواجه شوند این مشکلات اغلب ناشی‌ از لکنت هستند و ان  مصعب آن مدت هاست که دانشمندان و پزشکان دریافته ا‌ند که لکنت ممکن است در خانواده ها مشاهده شود و به احتمال قوی برخی‌ از انواع لکنت ارثی هستند، با این وجود هیچ ژنی در این رابطه کشف نشده است.

Related posts