شناسائی الگو های شناخت و رفتار و احساس فرد|مجهزترین توانبخشی سرآسیاب

شناسائی الگو های شناخت و رفتار و احساس فرد|مجهزترین توانبخشی سرآسیاب

 

 

مثل ارتباط، مراجعه – درمانگر، شناسائی الگوهایی  که مراجعه از عهده تطابق آن با درمانگر بر می‌ آید، ضروری است. این سه مورد الگو، از موارد مهم روانشناسی‌ می‌ باشند. بوسیله مناسب سازی توانایی‌ مراجعه می‌ تو نهفزایش شانس موفقیت در احساس روانی‌ را ایجاد کرد تا فرد ببیش تر احساس کنترل روانی‌ داشته باشد. از تمام موارد برای موفقیت مراجعه باید استفاده شوید. مثل توضیح روند های تولید، اناتومی و فیزیولوژی روانی‌ برای مراجیی که تخصص در این زمینه دارد و یا لذت می‌ برد. شناخت تندرستی برای احساس قدرت در روانی‌ برای مرحله شناخت ضروری است. با فعالیت های مختلف روان فرد را بیدار کنید

برای احساس کنترل روانی‌ می‌ توانید از مدل cooper FIG استفاده نمایید. درمانگر باید تدابیر جلسه درمانی را با الگو های سه گانه مراجعه همسان کند. مثلا تدابیر تغییر انسدادی به سایش جهت خاصی‌ برای فردی که در مرحله شناختی‌ مشکل دارد، انتخاب مناسب نیست.

متون روانشناسی‌، سرشار از پروتکل هایی‌ جهت شناختی‌ رفتارهای coping می‌ باشد. درمانگر باید این الگو ها را شناسائی کرده و از موارد تسهیل گرم جهت ایجاد روانی‌، استفاده نماید. مثال هایی‌ از موارد بدست آمده جهت شناسائی الگو ها در گروه درمانی:

The mortalist : هر اتفاقی و هر موردی که در جلسه رخ می‌ دهد را بصورت بد یا خوب تفسیر نماید.

The judge : از دیگران بخواهید که درباره وقایع درست و نادرست دیگران قضاوت کنند.

The senist : به طور مکرر رفتار و احساسات مربوط به جنسیت افراد را تفسیر کنید و …

البته  برخی‌ برچسب ها باید با احتیاط بیان شوند. مراجعین باید به توانایی‌ توصیف صحیح تدابیر یکسان ممولشان تشویق شوند و در حقیقت باید از شنیدن ویژگی‌ هایشان لذت ببرند و به آن افتخار کنند.

 

درمانگر مشاور موثر

موفقیت پروسه درمان به شناسائی و تغییر الگو های احساسی‌، رفتاری و شناختی‌ مراجعه وابسته است. که به توانایی‌ درمانگر در کمک به مراجعه برای باطن گرایی و درونی‌ بینی‌ وابسته است. ویژگی‌ های درمانگران موثر:

  • بیان احساسات شفاهی‌ و قلبی (خارجی‌ و داخلی‌)
  • رهنمود بودن و نه دستور دهنده بودن
  • تفکر بازتابی داشتن
  • عقاید تعصب آمیز نداشتن
  • مفسر نبودن
  • ثابت قدم بودن
  • آگاه و آموزنده بودن
  • منظم بودن حتی برای جزیات

اگر مراجعه در اولین جلسه اساس خوبی نسبت به درمانگر نداشته باشد باید به سراغ درمانگر دیگری برود. درمانگر باید باعث شوید که مراجعه احساس خوبی‌ درباره آن جا بودن داشته باشد.

درمانگر مشاور موثر برای افراد دارای تجربه لکنت خیلی‌ بهتر از یک تکنسین است. تکنسین ها بخوبی می‌ توانند رفتار کنند و کارها را کامل نمایند. اما مهارت های درمانگران برای کمک به مراجعین جهت شناسائی و گسترش تکنیک های تسهیل گرم روانی‌ سه گانه نیاز است. این فرایند با توصیف اختلالات روانی‌ و سندرم لکنت آغاز شد در ادامه توصیف ویژگی‌ ها و جنبه های احساسی‌ و رفتاری و شناختی‌ صورت گرفت و در این فرایند فصل با توصیف ویژگیهای مشاور موثر پایان یافت.

Related posts