نشانه هايي که در دوران کودکي وجود دارد|گفتار توان گسترالبرز

نشانه هايي که در دوران کودکي وجود دارد|گفتار توان گسترالبرز

1-کوچکي دهان و فک
2-عقب ماندگي رشد درون رحمي
3- اشکال در تغذيه
4- مشت گره کرده با انگشت عقربه اي و انگشت کوچک که روي سومين يا چهارمين انگشت افتاده است
5- کام شکافته / لب شکري
6- فقدان چين و چروکهاي دور پنجمين انگشت
7- قسمتي از پشت سر ممکن است برجسته شود
) سر کوچک (ميکروسفالي 8-
9- ناخنهاي کم رشد
شست رشد نيافته يا فاقد آن، انگشتان پا و دست پرده دار (پيوسته انگشتي) 10-
11 -شکاف پلکي کوتاه (چين پلک در گوشه جانبي چشم
.ميليومنينگوسل بيرون زدگي فتق مانند نخاع و مننژهاي آن از لابه لاي سوراخ در ستون فقرات 12-
.13- يک برجستگي در عقب پاشنه پا
.14- نابهنجاريهاي اعضا توليد مثل
.15- نمو ناکافي ناخن
16- چروک روي پيشاني که چهره را شبيه ميمونها مي کند
17-عقب ماندگي ذهني شديد
. 18-کاهش تون عضلات اسکلتي
19-نقص لوله عصبي
.20-مکيدن و گريه ضعيف
.21-عدم رشد
. 22-ناهنجاري بينايي
23-وقفه تنفسي
.24-تشنج
.25-قوس کف پا
26-گوشهاي پايين افتاده


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts