سندرم ادوارد |گفتار توان گستر البرز

سندرم ادوارد |گفتار توان گستر البرز

تريزومي 18 سندرومي است که به وسيله يک کروموزم 18 اضافي ايجاد و با ناهنجاريهايي در رشد مورفولوژيک يا نقص عضو مشخص مي گردد. بعد از اينکه دکتر جان ادوارد اولين کسي که کروموزم اضافي را ت شخيص داد و يک گزارش در تعريف تريزومي 18 در 1960 چاپ کرد، اين سندروم، سندروم ادوارد ناميده شد

 


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts