مروری بر روشهای توانبخشی صدا دربیماران لارنژکتومی|گفتار توان گستر باغستان

مروری بر روشهای توانبخشی صدا دربیماران لارنژکتومی|گفتار توان گستر باغستان

 

مقدمه:سرطان حنجره یکی ازشایعترین سرطانهای سر وگردن میباشدکه یکی ازروشهای درمان این نوع سرطان

لارنژکتومی استیکی ازعلائم همراه پس ازلارنژکتومی ازدست دادن صداوتوانایی آواسازی افراد میباشدکه این

آسیب میتواند بر جنبه های مختلف زندگی افراد از جمله کیفیت زندگی آنهاتاثیر بگذاردازاین رو هدف ازاین

مطالعه، مروری بر روش های توانبخشی صدادربیماران لارنژکتومی می باشد

روش بررسی: این مطالعه مروری بامطالعه مقالات فارسی و انگلیسی وبا جستجو در موتورجستجوی Google scholar و پایگاه های اطلاعاتی magiran ، Sid ، PubMed و iranmedex و علم نت با کلیدواژه های

laryngectomy,larynx ، voice rehabilitation و voice problem انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند

یافته ها: نتایج مطالعات مختلف نشان میدهد که شیوه های رایج برای توانبخشی صدادربیماران لارنژکتومی به

3دسته تقسیم میشوند: 3-حنجره مصنوعی )الکترولارنکس( 9-گفتار مروی 3- فیستول نای-مریهرکدام از این

روش هادارای معایب ومزایای خاص خود میباشد وتمامی افراد قادر به یادگیری تمامی روش ها نیستنداما بعضی

ازاین شیوه هابه دلیل ویژگی هایی که دارندنسبت به سایرروش هابرترهستندامادرنهایت باید با توجه به ویژگی های

هرفرد وپس از ارزیابی های انجام شده موثرترین روش انتخاب وبه کارگرفته شود

نتیجه گیری: باتوجه به نتایج مثبت روش های توانبخشی صدادر بیماران لارنژکتومی بنظرمیرسداین روش ها برای

تمامی بیماران کارآمدنیستند پس ضروری است گفتاردرمانگر بیماران را موردارزیابی دقیق قرار دهداما طبق

مطالعات، روش گفتارمروی به علت اینکه به هیچگونه وسیله ی خارجی و دستگاهی وابسته نیست وبرای تولید صدا

مستقل است واین روش نسبت به روش های دیگرمقرون به صرفه تر است پیشنهادمیشود

کلید واژه: لارنژکتومی،توانبخشی صدا،گفتار مروی،فیستول نای-مری ،الکترولارنکس

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts