شدت لکنت، مزاج، افراد بزرگسال، فارسی زبان|گفتار توان گستر مهرویلا

شدت لکنت، مزاج، افراد بزرگسال، فارسی زبان|گفتار توان گستر مهرویلا

 

مقدمه و اهمیت موضوع: ویژگیهای صدای افراد تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله مشکلات زندگی، تغییر عواطف،ویژگیهای

فیزیکی و محیطی قرار گرفته و دچار تغییر خواهد شدکه این به نوبه خود کیفیت زندگی فرد را تحت تاثیر قرار میدهد لذا توجه به

فاکتورهای محیطی-فیزیکی و دموگرافیک در کنار ارزیابی پارامترهای عینی )آنالیز آکوستیکی( دارای اهمیت فراوان است از

آنجاییکه آنالیزهای آکوستیکی تک پارامتری تحت تاثیر متغییرهای فردی قرار دارند، لذا استفاده از شاخصهای چندپارامتری میتواند

نتایج دقیقتری را فراهم کندبر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی همبستگی DSI و برخی ویژگیهای دموگرافیک و محیطی-

فیزیکی اجرا شد

مواد و روش کار:در این پژوهش توصیفی تحلیلی 14 معلم) 04 مرد و 04 زن( مقطع ابتدایی دارای شکایت صوتی شهر اهواز با میانگین

سنی 33193 ± 39199 مورد بررسی قرار گرفتندآزمودنیها پرسشنامه دموگرافیک شامل سن، جنسیت، سابقهی تدریس و تعداد ساعات

تدریس درهفته را تکمیل کرده و برای محاسبه شاخص DSIbeta در ابتدا نمونه های صوتی در یک محیط کاملا ساکت جمعآوری و

سپس بااستفاده از نرمافزار Praat )نسخه 113133 ( پارامترهای بیشینهی زمان آواسازی،آشفتگی فرکانس، زیرترین فرکانس و کمترین

بلندی اندازهگیری شدبرای آنالیز آماری از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید

نتایج:میانگین DSI در مردان برابر با 3149 ± 91316 و در زنان برابر با 3126 ± 31433 بدست آمدبین نمرات کلی شاخص DSI و جنسیت

تفاوت معناداری یافت شد) 043 (p= میانگین DSI در همهی شرکتکنندگان برابربا 3103 ± 31123 بدست آمد نتایج این مطالعه نشان

داد که بین DSI =- و سابقهی تدریس ) 40101 r 4040، (p= ،و DSI =- و ساعات تدریس در هفته) 40139 r 4049، (p= رابطه آماری

معناداری وجود دارد میان نمرات کلی DSI =- و سن) 40420 r 096(، (p=  هیچ رابطه آماری معناداری یافت نشد

بحث و نتیجه گیری :با افزایش سابقه تدریس یا افزایش تعداد ساعات تدریس درهفته نمرات DSI کاهش مییابدبه نظر میرسد که

علت این امر افزایش فعالیت صوتی و به دنبال آن افزایش خستگی صوتی و فشار کاری بر زیرسامانه آواسازی باشد که باعث کاهش

نمره DSI میشودهمچنین نمرات DSI در زنان به طور معناداری کمتر از نمرات این شاخص در مردان بود،که میتواند نشاندهنده

تفاوتهای آناتومیکی و فیزیولوژیکی در حنجره و زیرسامانه آواسازی در دو جنس باشدبین سن و شاخص DSI رابطهی آماری

معناداری یافت نشد

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts