تاثیر مانور شاکر بر بدعملکردی های بلع ناشی از سارکوپنیای سالمندی: مروری سیستماتیک|گفتار توان گستر مهرویلا

تاثیر مانور شاکر بر بدعملکردی های بلع ناشی از سارکوپنیای سالمندی: مروری سیستماتیک|گفتار توان گستر مهرویلا

 

سابقه و هدف : سارکوپنیا به ضعف عضلات، به علت کاهش فعالیت های فیزیکی در دوران سالمندی که قابلیت پیشگیری و برگشت

پذیری دارد گفته می شود این عارضه بر روی عضلات سوپراهایوئید و اسفنگتر فوقانی مری UES) ( نیز تاثیر می گذارد که منجر به

ناهنجاری هایی در فاز انتقال حلقی ت مروی بلع می گردد مانور شاکر شامل 9 بخش تمرینات ایزوتونیک و ایزومتریک است که

مستقیما بر روی قدرت و استقامت عضلات سوپراهایوئید و UES تاثیر میگذارد و باعث بهبود در بازشدن UES وکاهش مشکلات

بلع و صدای سالمندان می شود هدف از این پژوهش بررسی تاثیر این مانور بر بد عملکردی های بلع ناشی از سارکوپنیای سالمندی می

باشد

روش جستجو: مطالعه ی حاضر، با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی شامل؛ PubMed0Scopus 0ISI صورت گرفته است  31

مقاله ی مرتبط از بین 019 مقاله ی یافت شده بر اساس معیارهای ورود و از آغاز تا سمپتامبر 9436 انتخاب شدند

یافته ها : در تمامی 31 مقاله ذکر شده بود که مانور شاکر باعث افزایش قدرت عضلات جنیوهایوئید، تیروهایوئیدو دایگاستریک می

شود و حرکت قدامی حنجره و بازماندن قطر قدامی – خلفی UES را افزایش می دهد و همچنین باعث می شود که بولوس حلق

تحتانی در حین ورود به UES با مقاومت کمتری مواجه شود و در نهایت منجر به کاهش علایم اختلال بلع از جمله؛ افزایش مدت زمان

بلع، آسپیریشن، پنومونی و باقی ماندن مواد غذایی در حلق، کاهش وزن، افسردگی در سالمندان می شود از آنجایی که این تکنیک

غیرتهاجمی است میتواند جایگزین مناسبی برای جراحی مایوتومی کریکوفارینجیال و تریق بوتاکس در درمان اختلالات بلع باشد

نتیجه گیری : آسیب شناسان گفتار و زبان می توانند به منظور پیشگیری از تاثیرات سارکوپنیا بر روی عضلات درگیر در بلع و صوت

و همچنین برای درمان تغییرات ایجاد شده در بلع و صدا ناشی از سالخوردگی از این مانور بهره ببرند

واژه های کلیدی: مانور شاکر، سالمندی، اسفنگتر فوقانی مری

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts