بررسی تاثیر مصرف الکل و کوکایین در دوران بارداری بر رشد گفتار،زبان،شناخت وشنوایی جنین|گفتار توان گستر شهرک اوج

بررسی تاثیر مصرف الکل و کوکایین در دوران بارداری بر رشد گفتار،زبان،شناخت وشنوایی جنین|گفتار توان گستر شهرک اوج

 

 

ناخوشایندی رادرحیطه های مختلف فردی،اجتماعی واقتصادی برجای میگذاردیکی ازگروه های تحت

خطر،مادران باردار میباشند که مصرف مکرر این مواد عوارض مختلفی رابرجنین برجای میگذاردوهزینه های

اقتصادی وبهداشتی زیادی رابرخانواده وجامعه تحمیل میکندالکل و کوکایین جز این مواد میباشندازاینروهدف از

این مطالعه،مروری برتاثیر مصرف الکل وکوکایین دردوران بارداری بررشد گفتار،زبان،شنوایی وشناخت جنین پس

ازتولد میباشد

روش جستجو:این مطالعه مروری با جستجو درموتورجستجوی google scholar و پایگاههای اینترنتی

pubmed,migiran,sid وبا کلیدواژه های prenatal,pregnancy,alcohol و cocaine انتخاب و مورد

بررسی قرار گرفتند

نتایج:نتایج مطالعات مختلف نشان میدهد که مصرف مکرر الکل و کوکایین در دوران بارداری جزمهم ترین

موادی هستند که رشد نرمال جنینی رامختل میکنند وسیستم عصبی مربوط به گفتار،زبان،شناخت وشنوایی کوکان

راتحت تاثیرقرارمیدهند وموجب اختلالات زبانی وتاخیردرکسب زبان درکی وبیانی میشوندوبعلاوه نقایص شناختی

و ناتوانی هایی درپردازش شنیداری را به دنبال دارند

نتیجه گیری:باتوجه به عوارض ونتایج مصرف الکل وکوکایین در دوران بارداری وتاثیراتی که برخانواده وجامعه

میگذارد اقداماتی ازجمله افزایش آگاه سازی عمومی و مشاوره به مادران باردار دررابطه با تغذیه آنها وموادی که

مصرف میکنند وتاثیر این مواد بررشد حیطه های مختلف،ازجمله گفتار،زبان،شناخت وشنوایی جنین امری ضروری

میباشد وبعلاوه پیشگیری و مداخله زودهنگام دررابطه بامکشلات گفتار،زبان،شناخت وشنوایی کودکانی که در اثر

مصرف الکل و کوکایین در دوران جنینی توسط مادر،چارنقایص عصب شناختی میشوند حائز اهمیت میباشد

واژگان کلیدی:بارداری،اعتیاد،الکل،کوکایین،عصب شناختی

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts