معیارهای تشخیصی در آپراکسی گفتار دوران رشد|گفتارتوان گسترآبیک

معیارهای تشخیصی در آپراکسی گفتار دوران رشد|گفتارتوان گسترآبیک

 

 

معیارهای تشخیصی در آپراکسی گفتار دوران رشد: مطالعه مروری

سرکار خانم سکینه محمدزمانی )نویسنده مسئول( _جناب آقای امید محمدی

مقدمه: آپراکسی گفتار دوران رشد یکی از انواع اختلالات صدای گفتار است که طرح ریزی و برنامه ریزی حرکتی گفتار را تحت

تأثیر قرار داده و سبب ایجاد مشکلات تولیدی و اختلال زبان بیانی در کودکان می شود هدف از مقاله حاضر، مروری برنتایج

های انجام شده پیرامون علائم و ویژگی های تشخیصی این اختلال است ¬ پژوهش

اهداف: شناسایی مجموعه علائم و ویژگی های برجسته آپراکسی دوران رشد و کمک به تشخیص دقیق تر و به هنگام این کودکان

جهت مداخله موثر و زود هنگام و هم چنین تشخیص افتراقی این اختلال از سایر اختلالات صدای گفتار از اهداف این مطالعه مروری

است

مواد و روش ها: با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی Google scholar ، Pub med ، Science direct ، Pro quest با

کلیدواژه های Childhood Apraxia of Speech ، Phonetic accuracy ، Syllabic accuracy ، Apraxia ، Dyspraxia ،

Speech sound disorder ، Apraxia of Speech ، Motor learning ، Developmental Verbal Dyspraxia ،

Developmental Apraxia of Speech مقالاتی که از سال 3216 تا 9439 در ارتباط با علائم و ویژگی های تشخیصی

آپراکسی دوران رشد بودند؛ مورد بررسی قرار گرفتند

یافته ها: تولیدات بی ثبات، مشکلات دهانی 0 حرکتی عمومی،کورمال کردن، عدم توانایی در تقلید صداها، افزایش مشکل با افزایش

طول گفته، توالی صدایی ضعیف و اختلال نواخت گفتار از جمله ویژگی های برجسته آپراکسی دوران رشد هستند که در بیشتر

مطالعات مورد توافق محققین بودند بر اساس جدیدترین مطالعات یکی از نشانگر های تشخیصی آپراکسی دوران رشد، نشانگر مکث

است

نتیجه گیری: علائمی همچون تولیدات بی ثبات و ناتوانی در تقلید صداها در بسیاری از اختلالات گفتاری مشاهده می شود؛ آنچه در

تشخیص افتراقی دقیق آپراکسی گفتار دوران رشد از سایر اختلالات صدای گفتاری باید مورد توجه قراربگیرد؛ شدت علائم و نوع

محرک های استفاده شده برای ارزیابی این کودکان است

کلیدواژه ها: آپراکسی گفتار، دوران رشد، کودکان، تشخیص

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts