رابطه ی شاخص خستگی صوتی با شاخص شدت بدآوایی در اساتید دانشگاه

رابطه ی شاخص خستگی صوتی با شاخص شدت بدآوایی در اساتید دانشگاه

 

سرکار خانم مائده مقتدر

مقدمه:کاربران حرفهای صدا از جمله اساتید دانشگاه،اختلالات و شکایات صوتی مختلفی مانند خستگی صوتی را

تجربه میکنندخستگی صوتی بر ویژگیهای آکوستیکی صدا تاثیرگذار استبنابراین اندازه گیریهای آکوستیکی

میتوانند به عنوان ملاکی جهت تشخیص افراد دارای خستگی صوتی به کار روند،که در این میان،اندازه گیریهای

چندپارامتری مانند شاخص شدت بدآوایی به علت چندبعدی بودن و تفسیر راحت آن توسط متخصصان بالینی از

اهمیت فراوانی برخوردارندمطالعهی حاضر با هدف بررسی رابطهی بین شاخص خستگی صوتی با شاخص شدت

بدآوایی در اساتید دانشگاه صورت گرفت

روش بررسی:این پژوهش مقطعی،از نوع توصیفی-تحلیلی بود،که بر روی 29 نفر از اساتید دانشگاه با میانگین

31031 صورت گرفتابتدا از پرسشنامهی شاخص خستگی صوتی استفاده شد،سپس جهت ارزیابی ± سنی 34013

آکوستیکی پارامتر شاخص شدت بدآوایی با استفاده از نرم افزار Praat نسخه ی 113139 محاسبه و دادهها به وسیله

ی نرم افزار SPSS99 با آزمون آماری ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح معنی داری کمتر از 4041 تحلیل شدند

یافتهها:بین فاکتور اول و دوم شاخص خستگی صوتی با شاخص شدت بدآوایی همبستگی معکوس و معناداری

یافت شد ) 4041 P< (بین شاخص شدت بدآوایی با سابقهی تدریس وساعات تدریس در هفته همبستگی معناداری

وجود نداشت) 4041 P> (اساتید دانشگاه در تمام فاکتورهای شاخص خستگی صوتی میانگین بیشتری نسبت به افراد

عادی کسب کردند

نتیجه گیری:با توجه به خستگی صوتی بیشتر اساتید دانشگاه نسبت به افراد عادی و کسب نمرات پایین شاخص

شدت بدآوایی،پیشنهاد میشود به شکایات صوتی اساتید دانشگاه توجه داشت،که جهت ارزیابی جامع میتوان از

ارزیابی های متخصص محور در کنار پرسشنامههای خودگزارشی استفاده کرد تا به دیدگاه کاملتری از مشکلات

صوتی در این گروه افراد دست یافت

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts