بررسی ویژگی های نحوی کودکان آسیب دیده مغزی |گفتارتوان گستر میدان سپاه

بررسی ویژگی های نحوی کودکان آسیب دیده مغزی |گفتارتوان گستر میدان سپاه

 

 

بررسی ویژگی های نحوی کودکان آسیب دیده مغزی کلاس اول آموزش و پرورش استثنائی شهر تهران با کمک آزمون یو

من ویتنی

سرکار خانم لیلا رضائی )نویسنده مسئول(

مقدمه: کودکان دچارمعلولیت های چندگانه ،ازجمله فلج مغزی اسپاستیک، معمولاٌدارای اختلال در عملکرد در اندام های سر واندام

های دهانی – چهره ای هستنداین اختلالات اغلب با اختلالات زبانی که منشاء عصبی دارند در ارتباط هستند پژوهش حاضر نیز با

توجه به اختلال در وضعیت وحرکت به بررسی ویژگی های نحوی کودکان اسیب دیده مغزی آموزش و پرورش استثنائی شهر تهران

اختصاص دارد

موادوروش ها: 6 کودک 9 ساله دختر آموزش پذیر،مبتلا به فلج مغزی واقع در مجتمع آموزشی توانبخشی توانخواهی منطقه 9 تهران

، پس از معاینه مستقیم ، و بررسی وضعیت و حرکت اندام ونیز با ضبط صدا و استراخ نمونه های گفتاری مورد بررسی قرار گرفتند

باتوجه سئوال های پژوهش که عبارتند از: 3- آیای بین عملکرد سر و اندام های دهانی – چهره ای و تولید ویژگی های نحوی کودکان

– آسیب دیده مغزی کلاس اول آموزش و پرورش استثنایی رابطه معناداری وجود داردیا صرفاٌ تولید با نوعی تاخیر همراه است؟ 9

باتوجه به عملکردهای دهانی سر- چهره آیا تفاوت توانایی های تولید نحو در کودکان آسیب دیده مغزی کلاس اول از نوع کمی است

یا کیفی؟

یافته های پژوهش: محقق داده ها را با مبانی نظری داده ها انطباق داده و با کمک آزمون U من –وینتی آنها را به صورت جداول

آماری نشان داده است و این نتیجه هارا حاصل کرده که بین عملکردهای سر و اندام های دهانی و چهره ای و تولید ویژگی های نحوی

کودکان آسیب دیده کلاس اول آموزش و پروش استثنائی رابطه معناداری وجودداردو تولید نحوی صرفاً با تاخیر همراه نیست

بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد با توجه به عملکرد اندام های سر،دهانی –چهره ای ، توانائی تولید نحو، درکودکان آسیب

دیده مغزی کلاس اول آموزش و پرورش استثنائی شهر تهرا با کودکان عادی از نوع کمی است نه کیفی

کلمات کلیدی: ویژگی های نحوی، کودکان آسیب دیده مغزی، معلولیت های چند گانه و اختلالات زبانی و آزمون یو من ویتنی

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts