بررسی اثر بخشی درمان نامیدن در بیماران مبتلا به آفازی |گفتارتوان گستر گلشهر

بررسی اثر بخشی درمان نامیدن در بیماران مبتلا به آفازی |گفتارتوان گستر گلشهر

 

 

بررسی اثر بخشی درمان نامیدن در بیماران مبتلا به آفازی پیشرونده اولیه و تعیین الگوهای ثبات و تعمیم نتایج آن

سرکار خانم سلیمه جعفری )نویسنده مسئول(

مقدمه و هدف: آفازی پیشرونده اولیه، یکی از انواع دمانس فرونتوتمپورال است که شبکه های زبانی را درگیر می کند، بیماران با آفازی

پیشرونده اولیه از کاهش کلی در توانایی ارتباطی رنج می برند، که یکی از متدوال ترین و پایدارترین موارد در انواع آفازی پیشرونده، نقایص نامیدن

می باشد مطالعات اخیر ارزش بالقوه درمان نامیدن جهت کاهش مشکلات فراگیر در این گروه را تأیید کرده اند اکثر درمان ها بر نامیدن در سطح

کلمه تمرکز داشته و تعداد کمی به اثربخشی آنها در بافت گفتمان پرداخته اند و اطلاعات اندکی در این زمینه در دسترس می باشد بنابراین، هدف از

مطالعه حاضر بررسی اثر بخشی تلفیق گفتمان در درمان نامیدن سلسه مراتب راهنمایی معنایی 0 واجی در این بیماران میباشد

روش بررسی: در این مطالعه مداخله ای مورد- منفرد، سه بیمار دارای آفازی پیشرونده اولیه، با توجه به مشکلات بارز بازیابی واژه،

وارد درمان شدند جهت تشخیص و طبقه بندی بیماران، مقیاس زبانی آفازی پیشرونده در زبان فارسی تهیه و برخی از ویژگی های روان سنجی آن

بررسی شد بیماران در دو فاز متوالی تحت درمان منفرد )سلسه مراتب راهنمایی معنایی 0 واجی( و درمان تلفیقی )سلسه مراتب راهنمایی معنایی 0

واجی در بافت گفتمان( قرار گرفتند هر یک از فازها شامل 3 جلسه ارزیابی خط پایه )در طول سه هفته( و 36 جلسه 64 دقیقهای مداخله )طی 1

هفته، دوبار در هفته( بودند که توسط یک مرحله وقفه دوهفتهای از هم جدا می شدند پس از اتمام کامل برنامه درمانی بازیابی واژگانی، جهت

بررسی پایداری درمان، دو هفته نیز فاز پیگیری درنظر گرفته شد برای بررسی اثربخشی درمانها، 314 تصویر محقق ساخته ) 3 فهرست همگن( در

طول فازهای مداخله و پیگیری) 34 بار( مورد ارزیابی تکرار شونده قرار گرفتند داده های حاصل از مطالعه با استفاده از آمار توصیفی تحلیل دیداری

و روش آماری WEST و شاخص PND محاسبه شد

یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بطور کلی درمان نامیدن در آفازی پیشرونده اولیه )بدون در نظر گرفتن نوع درمان(، در طی

مطالعه باعث افزایش توانمندی نامیدن در بیماران شده است) 40444 p= ( همچنین نتایج حاکی از آن بود که درمان تلفیقی نسبت به درمان منفرد،

بطور معناداری بر هر 3 فهرست تصاویر مؤثراست) 40444 p= ( در درمان نامیدن منفرد نتایج نشان میدهند که اگر چه درمان تصاویر درمانی در

دوره نامیدن منفرد، باعث پیشرفت نامیدن شده است ولی این تفاوت در همه بیماران معنادار نیست) 4041 p> ( تعمیم دهی به دنبال ارائه درمان تلفیقی

در تصاویر درمان نشده معنادار است) 40444 p= ( تعمیم دهی به دنبال درمان منفرد هم رخ میدهد ولی این تفاوت معنادار نیست در بررسی ثبات

در مواردی افت عملکرد مشاهده میشود ولی به سطح پایه برنمیگردد

نتیجه گیری: بطور کلی بدون در نظر گرفتن نوع درمان، علی رغم پیشرونده بودن اختلال، اثرات مثبتی مبنی بر افزایش توانمندی نامیدن

در بیماران مشاهده شد از طرفی درمان تلفیقی میتواند بعنوان یک درمان مؤثر همراه با درجات مطلوبی از ثبات و تعمیم در درمان نقایص نامیدن

بیماران آفازی پیشرونده مطرح باشد با توجه به این که مطالعه حاضر جزء اولین مطالعهها در بررسی درمان نامیدن در سطح گفتمان در این گروه از

بیماران میباشد، یافتهها از اهمیت و معناداری بالینی و تئوری این رویکرد حمایت میکنند و پایهای جهت پژوهشهای گسترده و متعدد در این

زمینه فراهم مینماید

واژگان کلیدی: دمانس فرونتوتمپورال؛ آفازی پیشرونده اولیه؛ نقایص بازیابی واژگان؛ درمان نامیدن

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts