شواهد بر اساس کار بالینی: مدل برنامه درمانی یکپارچه از راه دور برای درمان لکنت در بزرگسالان|گفتار توان گستر گلشهر

شواهد بر اساس کار بالینی: مدل برنامه درمانی یکپارچه از راه دور برای درمان لکنت در بزرگسالان|گفتار توان گستر گلشهر

 

مقدمه: با توجه به وسعت کشور ایران و کمبود خدمات گفتاردرمانی به صورت تخصصی برای لکنت، وجود

درمانهای از راه دور یکی از ضرورت های خدمات رسانی در حوزه درمان لکنت می باشد علاوه بر این، با توجه به

اینکه لکنت یک اختلال چند بعدی می باشد، توجه به ابعاد مختلف این اختلال بر اساس تعریف سازمان بهداشت

جهانی از سلامتی و اختلال ) ICF ( باید مورد توجه قرار گیرد بنابر این وجود یک درمان یکپارچه که قابلیت اجرا از

راه دور داشته باشد ضروری به نظر می رسد در این مقاله، اثربخشی و قابلیت اجرای برنامه درمانی یکپارچه لکنت از

راه دور و الگوی پیشنهادی برای ارایه این برنامه مورد بررسی قرار میگیرد

91 و 33 سال در طی 2 ، روش: درمان در طی 3 فاز و هر فاز در طی سه مرحله به 3 فرد دارای لکنت با سنین 90

الی 31 ماه، به صورت تلفنی ارایه شد داده های ارزیابی قبل از درمان و بعد از هر فاز جمع آوری شد در این برنامه

از رویکردهای بازسازی ساختار گفتار به همراه رویکردهای کاهش اجتناب مبتنی بر تکنیک های رویکرد تعهد و

پذیرش (ACT) برای بهبود کل اختلال چند بعدی لکنت در طی یک برنامه مشخص استفاده گردید

یافته ها: داده های ارزیابیهای SR ، SS% ، OASES-A ، WASSP ، حاکی از بهبود لکنت در همه ابعاد ICF می

باشند

نتیجه گیری: یافتهها نشان میدهند که مدل برنامه یکپارچه از راه دور میتواند به طور جامعی بخشهای مختلف

لکنت را تحت پوشش قرار داده و به درمان آنها بپردازد به منظور بررسی های دقیقتر و کامل تر، طراحیهای

تحقیقاتی تجربی بعدی پیشنهاد می گردد

کلید واژه ها: لکنت، راه دور، تلفنی، بزرگسال، ACT

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts