27 ساله دارای اختلال لکنت و بدون اختلال لکنت – مقایسه نیازهای بنیادین روانشناختی در دانش آموزان 21|گفتار توان گستر هشتگرد

27 ساله دارای اختلال لکنت و بدون اختلال لکنت – مقایسه نیازهای بنیادین روانشناختی در دانش آموزان 21|گفتار توان گستر هشتگرد

 

لکنت زبان به اختلال در روانی گفتار و الگوی زمانی آن گفته می شود که سخن گفتن را دشوار می سازد پنج نیاز

اساسی انسان بر اساس تئوری انتخاب ویلیام گلاسر شامل نیاز به بقا، نیاز به عشق و احساس تعلق، نیاز به قدرت، نیاز

به آزادی و خودمختاری و نیاز به تفریح میباشد این مطالعه در صدد بوده است نیازهای پنجگانه روانشناختی رابین

دانشآموزان 33 تا 39 ساله دارای اختلال لکنت و بدون اختلال لکنت مقایسه نماید از روش نمونه گیری در

39 ساله انتخاب شدند که در قالب دو گروه مستقل جاگیزین شدند 31 دانش – دسترس تعداد 34 دانش آموز 33

آموز دارای اختلال لکنت بودند و 31 دانش آموز نیز دچار اختلال لکنت نبودند برای هر یک از دانش آموزان دو

پرسشنامه استاندارد اجرا شده است پرسشنامه نیازهای بنیادین روانشناختی دسای و رایان ) 9444 ( اجرا شده است که

روایی آن مورد قبول و پایایی از طریق آلفای کرونباخ نیز 4019 بدست آمده است برای ارزیابی از میزان اختلال

لکنت نیز از ابزار تشخیصی لکنت استفاده شده است که روایی سازه آن در مطالعات قبلی تایید شده و میزان روایی

از طریق آلفای کرونباخ نیز 4091 بدست آمده است از آزمون T دو گروه مستقل در سطح آلفای ) 4041 ( استفاده

39 ساله دارای – شده است نتایج نشان داد که بین نیاز به عشق و احساس تعلق و نیاز به تفریح بین دانشآموزان 33

اختلال لکنت و بدون اختلال لکنت تفاوت معنیداری مشاهده شده است نیاز به عشق و احساس تعلق و نیاز به

39 ساله دارای اختلال لکنت – 39 ساله بدون اختلال لکنت کمتر از دانشآموزان 33 – تفریح در دانشآموزان 33

مشاهده شده است نتایج دیگر نیز نشان داد که بین نیاز به بقا، نیاز به قدرت و نیاز به آزادی و خودمختاری بین دانش-

39 ساله دارای اختلال لکنت و بدون اختلال لکنت تفاوت معنیداری مشاهده نشده است – آموزان 33

واژگان کلیدی: نیازهای بنیادین، بحران بلوغ، اختلال لکنت، بدون اختلال لکنت

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
http://siavashataee.com
http://goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts