تاثیر روش تدریس نوین بهداشت صوتی با استفاده از کاریکاتور در ارتقا یادگیری دانشجویان گفتاردرمانی|گفتار توان گستر البرز

تاثیر روش تدریس نوین بهداشت صوتی با استفاده از کاریکاتور در ارتقا یادگیری دانشجویان گفتاردرمانی|گفتار توان گستر البرز

 

مقدمه : به روزرسانی استراتژی های آموزشی و تحول آموزش های تئوریکی صرف می تواند دردستیابی به خروجی های یادگیری

بیشتر و کارآمدتر اهمیت ویژه ای داشته باشدرویکرد های آموزشی که جذابیت را در محیط یادگیری افزایش میدهد، می توانند

فراگیران را به سمت تفکر انتقادی و خلاق و توسعه ی مهارت های ذهنی سوق دهندو منجر به یادگیری با ثبات در آنها شوند امروزه

کاریکاتورهای مفهومی به عنوان یکی از رویکردهای آموزشی جذاب در آموزش مورد توجه قرار گرفته اندتاکنون تاثیر کاریکاتور بر

دروس توانبخشی مورد بررسی قرار نگرفته و این پژوهش با هدف تاثیر آموزش روش تدریس نوین بهداشت صوتی با استفاده از

کاریکاتور در ارتقا یادگیری دانشجویان گفتاردرمانی انجام شد

روش کار: 90 دانشجوی ترم پنجم گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز)ورودی های 29،23،20،21 (در این مطالعه

حضور داشتنددر گروه اول 32 دانشجوی ورودی 23 و 29 به شیوه آموزش سنتی وگروه دوم 31 دانشجوی ورودی 20،21 به شیوه آموزش

سنتی به همراه استفاده ازکاریکاتورمبحث بهداشت صوتی را گذراندنددر پایان هر نیمسال تحصیلی از دانشجویان در هردوگروه

درباره ی میزان رضایت دانشجویان از یادگیری درس با استفاده از مقیاس کیفی 0درجه ای نظرسنجی و نمرات آزمون پایان ترم هرگروه

ثبت گردید اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss99 آنالیز شدند

94031 بودند میانگین و انحراف معیار نمره ی دانشجویانی که ± 94010 و گروه دوم 3034 ± نتایج: میانگین سنی گروه اول 9039

مبحث بهداشت صوت را به کمک کاریکاتور فراگرفتند 3219664112 و دانشجویانی که مبحث بهداشت صوتی را به شیوه سنتی

فراگرفتند 3113964161 بودآزمون تی-مستقل معنادار بودن تفاوت میان دوگروه را نشان داد (p<41443) نتایج سنجش رضایت

دانشجویان درباره نحوه ی آموزش، نشان داد که 11 درصد دانشجویان استفاده از کاریکاتور را مفید میدانستند

نتیجه گیری: استفاده از کاریکاتور در آموزش منجر به افزایش یادگیری دانشجویان و رضایت آنها در تدریس می شود از این رو

کاریکاتور به عنوان یک وسیله کمک آموزشی تاثیر مهمی در یادگیری و رضایت دانشجویان دارد

کلیدواژه: کاریکاتور، بهداشت صوتی،آموزش

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
http://siavashataee.com
http://goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts