– بررسی روایی و پایایی آزمون آوایی زبان ترکی آذری در کودکان|گفتار توان گستر کرج

– بررسی روایی و پایایی آزمون آوایی زبان ترکی آذری در کودکان|گفتار توان گستر کرج

 

مقدمه: استفاده از آزمون های تک کلمه یکی از بخش های ارزیابی اختلالات صداهای گفتاری است هدف از این

مطالعه طراحی و تعیین روایی و پایایی آزمون آوایی تک کلمه برای ارزیابی تولید صداهای گفتاری در زبان ترکی

آذری است

1 ساله تک زبانه ترکی آذری زبان شرکت داشتند از آرای صاحب – روش بررسی: در این مطالعه 394 کودک 3

نظران آسیب شناسی گفتار و زبان و زبان شناسی برای بررسی روایی محتوایی استفاده شد و نسبت روایی محتوایی

( Content Validity Ratio ( برای هر واژه محاسبه شد روایی صوری تصاویر آزمون و توافق نام به صورت

0 ساله اجرا شد توانایی آزمون برای تمایز بین چهار گروه سنی به عنوان شواهد روایی – پایلوت روی 34 کودک 3

سازه استفاده شد پایایی آزمون با دو روش آزمون-بازآزمون )ثبات زمانی( و دو بار نمره دهی ) ثبات محتوایی(

تعیین شد

یافته ها: نسبت روایی محتوایی برای همه ی واژگان آزمون به جز یک مورد برابر با 3 بود با افزایش سن نمرات

کودکان در آزمون افزایش می یابد که این ویژگی تمایز دهنده، شاهدی بر روایی سازه آزمون است در دو بار

344 % و میزان همبستگی نمره کلی آزمون – % ارزیابی به فاصله زمانی 34 روز میزان توافق تولید همخوان ها 11006

%29 بود ) P<4344 % و 20 % بود ) -% 443 ( در پایایی بین ارزیاب، این مقادیر به ترتیب 11006 P<) 41443

نتیجه گیری: به نظر می رسد آزمون آوایی ترکی آذری یک ابزار روا و پایا برای ارزیابی جنبه های آوایی و

1 ساله ترکی آذری زبان باشد – تولیدی گفتار و همچنین تعیین خزانه آوایی در کودکان 3

کلید واژه ها: زبان ترکی آذری، آزمون آوایی، روایی، پایایی

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
http://siavashataee.com
http://goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts