آموزش مفهوم اول مبتنی بر تقویت حافظه شنیداری درنوآموزان آسیب دیده ذهنی|گفتارتوان گستر میدان سپاه

آموزش مفهوم اول مبتنی بر تقویت حافظه شنیداری درنوآموزان آسیب دیده ذهنی|گفتارتوان گستر میدان سپاه

 

 

چکیده

زمینه و هدف : نوآموزان آسیب دیده ذهنی در یادگیری مفاهیم کلیدی از جمله درک مفهوم اول با مشکل مواجه هستند وپس

از دریافت اصوات به خوبی قادر به تشخیص اولین صدایی که شنیده اند نمی باشند این پژوهش برپایه الگوی دریافت مفهوم و

بارویکرد تقویت حافظه شنیداری باتلفیقی از روشهای توان بخشی تربیت شنیداری و آموزشی شکل گرفت

روش پژوهش : پژوهش به روش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون –پس آزمون با گروه کنترل در 0 جلسه  4 دقیقه ای انجام

شد نمونه ها 23 دختر آسیب دیده ذهنی در گروه آمادگی تکمیلی بودند که به طرز تصادفی ساده در دو گروه آزمایشی ) 6نفر ( و

گروه کنترل ) 0نفر ( قرار گرفتند  در گروه کنترل تدریس به شیوه داستان گویی ومشارکتی و در تدریس گروه آزمایشی با حضور

شنوایی شناس و معلم مربوطه به روش داستان گویی ومشارکتی، پیوندی بین مراحل تربیت شنوایی اصوات محیطی )اعم از

کشف ، تشخیص ،تداوم وتمایزصدا ( که محتوای آن بصورت نرم افزار محقق ساخته طراحی و توسط مهندس کامپوتردانشگاه

صنعتی امیر کبیر برنامه نویسی و پیاده سازی شده بود با موضوع یادگیری برقرارگردید

یافته ها : نتایج آزمون tمستقل نشان داد علیرغم اینکه نوآموزان در مرحله پیش آزمون بر اساس آزمون های کتاب درسی سواد

/ آموزی اختلاف معناداری در درک مفهوم اول با یکدیگر نداشتند ) 5 p> ( لیکن این اختلاف در پس آزمون معنادار بود

>/5( p ( در نتایج آزمون tزوجی پیشرفت معناداری دریادگیری مفهوم اول اعم از گفتاری و غیر گفتاری گروه آزمایشی

>/ حاصل گردید ) 5 p / ( ودر گروه کنترل این اختلاف معنادارنبود ) 5 p> )

نتیجه گیری : تقویت حافظه شنیداری با روشهای متنوع در فرایند آموزش مفهوم اول ، یادگیری را برای نوآموز تسهیل می نماید

و توجه آنها رادردرک عمیق این مفهوم قوت می بخشد تلفیق و ایجاد پیوند بین روشهای توان بخشی و آموزشی در سیاست

گذاری های آموزشی شایان توجه می باشد

واژه های کلیدی : حافظه شنیداری ،مفهوم اول ،نرم افزار آموزشی ،آسیب دیده ذهنی ،آمادگی تکمیلی

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
http://siavashataee.com
http://goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts