آزمون ارزیابی دیزارتری فرنچای- 1: بررسی روایی و پایایی آن در زبان فارسی|گفتار توان گستر البرز

آزمون ارزیابی دیزارتری فرنچای- 1: بررسی روایی و پایایی آن در زبان فارسی|گفتار توان گستر البرز

 

مقدمه: آزمون ارزیابی دیزارتری فرنچای، به منظور تحلیل پارامترهای مهم سیستم حرکتی گفتار در انواع اختلالات نورولوژیک طراحی شده که
نتایج این ارزیابی می تواند راهنمایی برای ارائه درمان مناسب به این بیماران باشد این آزمون تاکنون به زبان های مختلفی ترجمه شده است لذا
هدف از این مطالعه، بومی سازی و تطابق فرهنگی آزمون به زبان فارسی و تعیین روایی و پایایی آن در بیماران نورولوژیک دارای دیزارتری و افراد
سالم می باشد
روش بررسی: مطالعه از نوع آزمون سازی، مقطعی- مقایسه ای و شامل قسمت های ترجمه و تطابق فرهنگی، تعیین روایی و پایایی بود مراحل
انجام کار به شرح زیر بود: ترجمه آزمون به زبان فارسی توسط دو مترجم، بررسی در کمیته صاحبنظران، سپس بررسی توسط 34 متخصص
گفتاردرمانگر از نظر کیفیت و دشواری و نیز روایی محتوایی،ترجمه نسخه بدست آمده توسط دو مترجم به انگلیسی، بررسی ترجمه ها، گزارش ها
و تهیه نسخه نهایی فارسی آزمون ارزیابی دیزارتری سپس آزمون برروی 91 بیمار بزرگسال دارای دیزارتری )با انواع مختلف هایپرکینتیک،
هایپوکینتیک، اسپاستیک، فلاسید و مختلط( و 34 فرد سالم برای بدست آوردن روایی تمایزی و پایایی اجرا شد در مرحله اجرا دو آسیب شناس
گفتار وزبان نمره دهی کردند از آلفا کرونباخ، آزمون و بازآزمون، ICCagreement و آزمون تی مستقل استفاده شد سطح معنی داری کمتر از
4041 بود
یافته ها: روایی محتوایی بالای 21 % بود نسخه فارسی آزمون، توانایی تمایز بین افراد سالم و زیر گروه های مختلف دیزارتری را داشت همچنین
ثبات درونی آزمون 4026 بوده و نتایج ثبات آزمون- باز آزمون، تغییر معناداری را در دوبار اجرای آزمون نشان نداد در پایایی بین ریترها هیچ
تفاوت معناداری در بین افراد دیده نشد
نتیجه گیری: نسخه فارسی آزمون ارزیابی دیزارتری ) P-FDA-) 9 مانند نسخه اصلی به زبان انگلیسی دارای روایی و پایایی بالایی بوده و توانایی
تمایز افراد سالم و بیمار و تفاوت در الگوی هر یک از زیر آیتم های آن را دارد
کلید واژه ها: آزمون، دیزارتری، اختلال حرکتی گفتار، روایی، پایایی

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
http://siavashataee.com
http://goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts