همبستگی شاخص بدآوایی صدا با شاخص خستگی صوتی در معلمان دارای شکایت صوتی|گفتار توان گستر البرز

همبستگی شاخص بدآوایی صدا با شاخص خستگی صوتی در معلمان دارای شکایت صوتی|گفتار توان گستر البرز

 

مقدمه واهمیت موضوع:معلمان بزرگترین گروه کاربران حرفهای صدا با شیوع بالای خستگی صوتی میباشند باتوجه به نقش معلمان و تاثیر مستقیم

سلامت صدا بر کیفیت فرایند تدریس و یادگیری، ضرورت دارد تا پژوهشهایی در راستای بررسی جامع اختلالات صدا دراین افراد، صورت

گیرد ارزیابی دقیق این اختلالات یک راهکار مناسب جهت کاهش و بهبودی علائم در این افراد میباشد همچنین آگاهی از اطلاعات حاصل از

آزمونهای معتبر در زبان فارسی ) DSI و VFI (، میزان همبستگی بین این آزمونها و اینکه کدامیک از این آزمونها بهترین توصیف از اختلال صدا

را ارائه میکند ضروری است

مواد و روش کار:در این پژوهش توصیفی تحلیلی 304 معلم) 04 مرد و 344 زن( مقطع ابتدایی دارای شکایت صوتی مدارس شهر اهواز با میانگین

سنی 341396 ± 31116 مورد بررسی قرار گرفتنداز آزمودنیها خواسته شد پرسشنامه VFI را تکمیل کنند برای محاسبه شاخص DSIbeta در ابتدا

نمونههای صوتی در یک محیط کاملا ساکت جمعآوری و سپس پارامترهای بیشینهی زمان آواسازی، آشفتگی فرکانس، زیرترین فرکانس و

کمترین بلندی بااستفاده از نرمافزار Praat )نسخه 113133 ( اندازهگیری شد برای آنالیز آماری از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید

نتایج:میانگین فاکتور بخش خستگی صوتی، ناراحتی فیزیکی و بهبود علائم با استراحت پرسشنامه VFI به ترتیب برابر با 34131 ± ،321631

1139 ± 9126 ،11129 ± 11430 و میانگین DSI برابر با 3119 ± 31329 بدست آمد نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین نمره DSI و فاکتور خستگی

=- صوتی) 40036 r 42443، (p< و DSI =- وناراحتی فیزیکی) 40096 r 42443، (p< همبستگی معناداری وجود دارد اما بین DSI و بهبود علائم با

=- استراحت همبستگی معناداری وجود نداشت) 40492 r 031 ، ( p=

بحث و نتیجهگیری : یافتههای این پژوهش نشان داد که بین ارزیابیهای اکوستیکی و مراجعمحور در دو خردهمقیاس VFI در معلمان دارای

شکایت صوتی همبستگی وجود دارد، به این صورت که با افزایش خستگی صوتی و ناراحتی فیزیکی در این گروه نمره DSI کاهش مییابد اما

بین DSI و خرده مقیاس بهبودی علائم با استراحت همبستگی معناداری مشاهده نشد بهنظر میرسد که بااستفاده از خرده مقیاسهای خستگی

صوتی و ناراحتی فیزیکی میتوان از وضعیت زیر سامانه آواسازی اطلاعات مناسبتری کسب کرده و توصیف بهتری از شدت بدآوایی مراجع به

دست آورد و به دنبال آن تصمیمگیری بهتری جهت ارزیابی و درمان در این افراد اتخاذ شود

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts