مقایسه ویژگی های زبانی سالمندان مبتلا به آلزایمر با همتایان عادی آنها|گفتار توان گستر البرز

مقایسه ویژگی های زبانی سالمندان مبتلا به آلزایمر با همتایان عادی آنها|گفتار توان گستر البرز

مقدمه: آلزایمر یک بیماری پیشرونده عصب شناختی است که با آسیب پیشرونده اصلی حافظه و مهارتهای ارتباطی و زبانی در ارتباط است یکی از

حیطه های مهم که در این بیماران کمتر مورد مطالعه قرار گرفته، بررسی ویژگی های زبان است؛ لذا هدف این مطالعه بررسی ویژگی های زبانی در

بیماران فارسی زبان و مقایسه آن با سالمندان عادی بود

99 و 39 سالمند عادی همتای آنان ) 32 زن و 33 مرد( با میانگین ± روش بررسی: 39 بیمار مبتلا به آلزایمر ) 36 زن و 36 مرد( با میانگین سنی 9003

13030 در این مطالعه شرکت کردند معیارهای ورود برای گروه بیمار شامل تشخیص بیماری آلزایمر توسط روانپزشک یا ± سنی 6040

نورولوژیست، نداشتن مشکلات همراه و عدم سابقه ی ابتلا به مشکلات ارتباطی و زبانی و برای گروه شاهد شامل عدم سابقه ابتلا به بیماری های

نورولوژیک و روانپزشکی و عدم سابقه مصرف مواد مخدر بود عدم همکاری بیماران، عود بیماری، عوارض و بیماری های همراه معیارهای خروج

از مطالعه بودند دو گروه مورد مطالعه توسط نسخه بالینی آزمون تشخیصی زبان پریشی فارسی وب (P-WAB-3) مقایسه شده و با استفاده از آزمون

تی مستقل معناداری تفاوت میانگین امتیازات هر یک از آزمایه ها و معیار کلی شاخص بهره زبان پریشی) AQ ( بررسی شد سطح معناداری برابر

تعیین شد α=4041

یافته ها: یافته های این مطالعه نشان داد که میانگین امتیازات هر یک از آزمایه ها و معیار کلی شاخص بهره زبان پریشی) AQ ( بین دوگروه معنادار بود

4044( P= ( بیشترین تفاوت امتیازات مربوط به شاخص های گفتار پیوسته و نامیدن و کمترین تفاوت مربوط به شاخص تکرار کردن بود

نتیجه گیری: بیماری آلزایمر تاثیر زیادی بر مهارت های زبان شفاهی می گذارد؛ به طوری که افراد مبتلا در تمام شاخص های گفتار پیوسته، درک

شنیداری گفتار، تکرار کردن و نامیدن وکلمه یابی به طور معنی داری ضعیف تر عمل کردند

کلیدواژه ها: بیماری آلزایمر- مشکلات زبانی- سالمندان

 

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts