مطالعه عملکرد روانی گفتار در چهار سطح بیماران مالتیپل اسکلروزیس|گفتار توان گستر البرز

مطالعه عملکرد روانی گفتار در چهار سطح بیماران مالتیپل اسکلروزیس|گفتار توان گستر البرز

 

سرکار خانم سپیده فرجی _جناب آقای دکترمرتضی فرازی )نویسنده مسئول( _جناب آقای دکتر مجتبی عظیمیان

_سرکار خانم مرضیه عمروانی _سرکار خانم سمانه حسین زاده

زمینه و هدف: بیماری مالتیپل اسکلروزیس) ام اس( یک بیماری اکتسابی، خود ایمنی است که مغز و نخاع را تحت تأثیر قرار داده و موجب از

دست دادن کنترل، دید، تعادل و حواس می شود معمولاً یکی از مهمترین عارضه ام اس در پیشرفت بیماری، بروز اختلال گویایی از نوع

دیزآرتری همچنین ناتوانی در روانی گفتار و اختلال فرازبانی می باشد هدف از انجام این پژوهش، مطالعه عملکرد روانی گفتار در چهار سطح

بیماران ام اس بود

روش بررسی: روش این تحقیق توصیفی – تحلیلی و نوع مطالعه مقطعی بود با توجه بر اینکه بررسی 4 سطح از بیماری ام اس در این

مطالعه مطرح بود، بنابراین حجم نمونه از طریق نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس از میان بیماران ام اس بیمارستان توانبخشی رفیده

مطابق معیارهای ورود به تعداد 21 نفر در هر زیرگروه و در مجموع 44 نفر انتخاب شدند در این تحقیق از آزمون غربالگری اختلال شناختی

جهت آگاهی از وضعیت شناختی بیماران و از آزمون روانی گفتار مبتنی بر روانی معنایی و روانی واجی جهت بررسی عملکرد روانی گفتار

بیماران استفاده شد جهت تجریه تحلیل داده ها، برای بررسی توزیع نرمال از آزمون شاپیرو ویلک و برای مقایسه میانگین متغیرها و تحلیل

داده ها از آزمون های نان پارامتریک تی زوجی و آنالیزواریانس یک طرفه و آزمون بونفرونی استفاده شد

=6/5( 22/ یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که میانگین انتقال گفتار کل 6 SD =9/4( 16/ ( و روانی گفتار کل 4 SD ( بود رابطه معنی

داری بین سن و جنس با انواع انتقال واژگان و روانی واجی، معنایی گفتار وجود نداشت ولی بین MMSE با همه آنها ارتباط مثبت و معنی

داری وجود داشت (p<05) تحلیل واریانس و ازمون بونفرونی نشان داد که تمامی میانگین ها در سطح ام اس SP و PP تفاوت معنی داری

نداشتند ولی تمامی میانگین ها در سطح ام اس RR و PR و سطح ام اس PP , PR تفاوت معنی دار داشتند (p<05)  همچنین بیماری

ام اس سطح PR در انتقال واژگان چه از نظر واجی چه از نظر معنایی با سه سطح SP, PP و RR تفاوت معنی دار داشته است اما سه

سطح SP, PP و RR از نظر انتقال واژگان نسبت به هم تفاوت معنی داری نداشتند ضمن اینکه انتقال واجی و انتقال گفتار نیز در بیماران

با سطوح تحصیلی مختلف تفاوت معنی داری نشان دادند (p< /2)

نتیجه گیری: یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که سطح چهارگانه ام اس تقریبا در حداقل یکی از انواع روانی گفتار یا واجی یا معنایی با

یکدیگر تفاوت معنی دار داشته اند

واژگان کلیدی: بیماری مالتیپل اسکلروزیس)ام اس(، عملکرد روانی گفتار، روانی واجی، روانی معنایی


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts