تاثیر آلودگی هوای ناشی از ترافیک بر روانی گفتار زنان سالمند ایرانی|گفتار توان گستر البرز

تاثیر آلودگی هوای ناشی از ترافیک بر روانی گفتار زنان سالمند ایرانی|گفتار توان گستر البرز

هدف: امروزه بشر با معضلی به نام آلودگی هوا و افزایش آلاینده های مضر برای سلامتی روبرو میباشد مطالعات نشان میدهد که

قرارگرفتن در معرض آلودگیهای هوای ناشی از وسایل نقلیه و ذرات معلق موجود در هوا با ایجاد اختلال شناختی خفیف ) Mild Cognitive Impairment ( مرتبط میباشد ازآنجاکه مهارت های شناختی و تواناییهای زبانی با یکدیگر ارتباطی تنگاتنگ دارند

بنابراین ممکن است آلودگی هوا بر مهارتهای زبانی و کلامی نیز اثر بگذارد هدف از این مطالعه بررسی تاثیر آلودگی هوای ناشی از

ترافیک بر روانی گفتار و مهارت روانی کلامی در زنان سالمند ایرانی است

مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی و مقطعی، 344 زن سالمند ساکن شهر تهران و 344 زن سالمند ساکن سمنان بالای

64 سال که حداقل 31 سال اخیر در آن شهرها سکونت داشتهاند به روش نمونهگیری آسان انتخاب شدند نمونه ها بر اساس عوامل موثر

بر شناخت بین دو شهر همگنسازی شدند از زنان داوطلب به شرط داشتن معیارهای ورود به مطالعه، آزمونهای شناختی مونترال

( MoCA ( و روانی کلامی به عمل میآمد و روانی گفتار خودانگیخته آنها مورد ارزیابی قرار میگرفت

63126 سال بود تحلیل دادهها با آزمون من ویتنی نشان داد عملکرد )± یافتهها: میانگین سن 944 شرکت کننده در این مطالعه ) 0101

زنان سالمند سمنانی بصورت معناداری در آزمون روانی کلامی) 41443 p= (، آزمون شناختی) 41496 p= ( و روانی گفتار) 41449 p= )

بالاتر از همتایان ساکن تهران بود

نتیجهگیری: آلودگی هوای ناشی از ترافیک بر عملکرد شناختی و کلامی زنان سالمندان تاثیرگذار است بنابراین کنترل آلودگی

هوای ناشی از ترافیک از سوی مردم و مسئولین میتواند در حفظ سلامت افراد جامعه خصوصا در زمینههای شناختی و زبانی اهمیت

ویژهای داشته باشد

واژههای کلیدی: آلودگی هوا، روانی کلامی، روانی گفتار، شناخت، سالمند

 


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts