بررسی شاخص لگاریتم فضای واکه ای در بیماری پارکینسون|گفتار توان گستر البرز

بررسی شاخص لگاریتم فضای واکه ای در بیماری پارکینسون|گفتار توان گستر البرز

 

مقدمه: بیماری نورولوژیک پیشرونده پارکینسون دارای تظاهرات حرکتی و غیر حرکتی خاصی است که از

ویژگی های اصلی آن می توان کندی حرکت، سفتی لرزش در حالت استراحت و وضعیت بی ثبات بدنی را نام برد

که تمام زیرمجموعه های گفتار از قبیل تنفس، آواسازی، تولید و پروزودی را تحت تأثیر قرار می دهد آنالیز

آکوستیک گفتار ابزاری قدرتمند و غیرتهاجمی و مقرون به صرفه در مطالعه جنبه های مختلف اختلالات حرکتی

گفتار است که بررسی آکوستیکی واکه ازلحاظ مرکزی شدگی در شناسایی مرحله بیماری این افراد کمک کننده

است

روش بررسی: در مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر جامعه پژوهش شامل 25 فرد مبتلا به پارکینسون و 25 فرد از

سالم شهر اهواز بودند افراد مبتلابه پارکینسون به روش نمونه گیری در دسترس با تشخیص قطعی پارکینسون

تشخیص قطعی گفتار انتخاب شدند تکلیف شامل تکرار سه مرتبه جملات حاوی واکه های هدف بود بعد از

محاسبه VSA با فرمول ) 1 ))/a 1 F–i 1 F*(u 2 F)+i 1 F–u 1 F*(a 2 F)+u 1 F–a 1 F*(i 2 F((ABS= VSA لگاریتم آن محاسبه گردید

یافته ها : افراد دچار گفتار فلجی هایپوکینتیک با میانگین سنی 63 سال در ارزیابی صوت شرکت داشتند نتایج

این مطالعه نشان دادند که LnVSA بین گروه افراد مبتلابه گفتار فلجی و گروه هنجار تفاوت معنادار داشت

نتایج: به دلیل ماهیت بیماری پارکینسون و اختلال گفتار فلجی هایپوکینتیک سازه های فرکانسی واکه ها

دستخوش تغییرات تولیدی می شوند که این شاخص های آکوستیکی می توانند جهت برسی پیشرفت گفتار فلجی

و تشخیص گفتار فلجی کمک کننده باشد

کلمات کلیدی: لگاریتم فضای واکه ای، پارکینسون، گفتار فلجی

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts