بررسی خزانه واژگان درکی و بیانی کودکان کاشت حلزون فارسی زبان با سن شنوایی 8تا 26 ماهه|گفتار توان گستر البرز

بررسی خزانه واژگان درکی و بیانی کودکان کاشت حلزون فارسی زبان با سن شنوایی 8تا 26 ماهه|گفتار توان گستر البرز

 

فراگیری واژگان یک مولفه پیچیده و اصلی از رشد زبانی کودک است رشد واژگان اولیه می توانند پیش بینی کننده ی رشد در حوزه های

صرف و نحو باشد هدف از انجام این پژوهش بررسی خزانه واژگان درکی و بیانی کودکان کاشت حلزون بود

روش بررسی:

در این پژوهش توصیفی- مقطعی، 34 کودک ) 1 دختر و 1 پسر ( کاربر کاشت حلزون شنوایی که 1 تا 36 ماه از زمان دریافت پروتز حلزون

شنوایی آنها گذشته بود به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند روایی و پایایی فرم 3 از فهرست تکاملی برقراری ارتباط مک آرتور-

بیتز ) فرم کلمات کودکان 1 تا 36 ماهه(، توسط کاظمی و همکارانش در سال 3319 بر روی کودکان طبیعی بدست آمده بود تنها تکمیل دومین

قسمت از این پرسشنامه جزء اهداف این پژوهش بود توزیع فراوانی پاسخ های کودکان در قسمت واژگان بیانی و درکی با توجه به آمار توصیفی

محاسبه شد

یافته :

حداقل درصد فراوانی در خزانه واژگان بیانی و درکی مربوط به کلمات نشان دهنده مقدار بود حداکثر درصد فراوانی در واژگان بیانی مربوط به

مقوله وسایل خانه و اتاق ها و در خزانه واژگان درکی مربوط به مقوله اصوات محیطی، صدای حیوانات بود

نتیجه گیری:

نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر نشان می دهد، در مراحل اولیه رشد زبان در کودکان کاربر کاشت حلزون، مقوله های مربوط به واژگان

دستوری شامل: ضمایر، قید های زمانی و مکانی، طبقه نشاندهنده ی مقدار، حروف اضافه، چه در خزانه واژگان بیانی و چه در خزانه واژگان درکی

پایین ترین نمرات را به خود اختصاص داده اند و بیشترین نمرات مربوط به طبقه ی اسامی می باشد لذا؛ بهتر است در روند ارزیابی و طراحی برنامه

های مداخله ای به این مهم توجه شود

کلید واژه: کاشت حلزون، فهرست تکامل برقراری ارتباط مک آرتور-بیتز

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts