بررسی تاثیر روش نمونه گیری گفتار بر شدت لکنت محاسبه شده در نوجوانان دارای لکنت|گفتار توان گستر البرز

آموزش گفتار درمانی , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان , بهترین کرج گفتار درمانی در منزل , بهترین کرج گفتار درمانی کودکان در منزل , بهترین کرج کلینیک گفتار درمانی , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان , بهترین کرج گفتار درمانی چیست , بهترین کرج رشته گفتار درمانی , بهترین کرج مراكز گفتار درماني شرق تهران , بهترین کرج گفتار درمان خوب در تهران , بهترین کرج دکتر هوشنگ دادگر , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی دولتی , بهترین کرج مراکز گفتاردرمانی در جنوب تهران , بهترین کرج بهترین متخصص گفتار درمانی در تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در غرب تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در کرج , بهترین کرج بهترین گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج درمان لکنت زبان در کرج , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان در کرج , بهترین کرج درمان لکنت در کرج , بهترین کرج مطب گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج فهرست گفتاردرمانی کرج , بهترین کرج درمان تلفظ در کرج , بهترین کرج بهترین کاردرمانی در کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کرج , بهترین کرج کاردرمانی البرز , بهترین کرج کلینیک کاردرمانی در کرج , بهترین کرج مراکز توانبخشی کرج , بهترین کرج کاردرمانی سینا , بهترین کرج مراکز کاردرمانی کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج, بهترین کرج بازار کار کاردرمانی , بهترین کرج کاردرمانی در منزل , بهترین کرج کاردرمانی کودکان , بهترین کرج رتبه لازم برای کاردرمانی , بهترین کرج مرکز کاردرمانی , بهترین کرج رشته کاردرمانی چیست؟ , بهترین کرج کاردرمانی غرب تهران , بهترین کرج کاردرمانی جسمی
بررسی تاثیر روش نمونه گیری گفتار بر شدت لکنت محاسبه شده در نوجوانان دارای لکنت|گفتار توان گستر البرز

 

سرکار خانم زهرا ایلخانی _جناب آقای حمید کریمی )نویسنده مسئول( _جناب آقای مرتضی فرازی _جناب آقای فرهاد

چوپانیان

چکیده

مقدمه: شدت لکنت تحت تاثیر نمونه های مختلف گفتاری و نیز طول نمونه گفتاری متفاوت است از جمله روش های نمونه گیری

گفتار، تماس تلفنی برنامه ریزی نشده می باشد به دلیل تغییر شدت لکنت این سوال مطرح است که آیا درصد لکنت محاسبه شده از

تماس تلفنی برنامه ریزی نشده شبیه شدت لکنت گفتار کل روز فرد می باشد

مواد و روش: 39 نوجوان دارای لکنت در مطالعه شرکت کردند نمونه گفتاری یک روز مطالعه و همچنین یک نمونه کلینیکی

حداقل 344 هجایی ضبط گردید علاوه بر آن، تماس تلفنی برنامه ریزی نشده با یک فرد هم جنس و یک فرد با جنس مخالف اخذ

شد درصد هجای لکنت شده ) %SS ( برای هر نمونه گفتاری محاسبه گردید و توسط آزمون Anova و سایر آزمون های همبستگی

در نمونه های گفتاری مختلف مورد مقایسه قرار گرفت

یافته ها: طبق آزمون Anova بین میانگین شدت لکنت در 0 نمونه گفتاری تفاوت معنی داری وجود نداشت همچنین بر اساس

ضریب همبستگی اسپیرمن، بین %SS نمونه روز مطالعه و تماس های تلفنی از فرد هم جنس r(39) = 92 P<43) ) ، جنس مخالف

r(39) = 10, p < 43) ( و نیز بین دو تماس تلفنی r(39) = 26) p < 443 ( ارتباط معنی داری وجود داشت

نتیجه گیری: از نتایج مطالعه حاضر اینگونه دریافت می شود که در مطالعات گروهی می توان از میانگین تماس تلفنی برنامه ریزی

نشده به جای هر یک از نمونه گفتاری روز فرد و نمونه کلینیکی استفاده کرد

کلیدواژه: لکنت، نوجوان دارای لکنت، تماس تلفنی برنامه ریزی نشده، نمونه گفتار

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts