بررسی تاثیر برنامه درمانی لیدکامب از راه دور بر شدت لکنت کودکان پیش دبستانی|گفتار توان گستر البرز

بررسی تاثیر برنامه درمانی لیدکامب از راه دور بر شدت لکنت کودکان پیش دبستانی|گفتار توان گستر البرز

 

هدف: برنامه درمانی لیدکامب یکی از روش های درمانی لکنت کودکان پیش دبستانی می باشد که میزان اثر بخشی آن بر روی بهبودی لکنت در

مطالعات متعددی تایید شده است برخی از خانواده ها به دلایل مختلف توانایی دسترسی به مراکز درمانی را ندارند و به همین دلیل از درمان

محروم می شوند با توجه اینکه پژوهش هایی در زمینه درمان اختلالات گفتار و زبان از راه دور به شیوه های متفاوت در کشور های مختلف صورت

گرفته است و نیز تفاوت های فرهنگی که بر روی مدت زمان برنامه لیدکامب و همچنین اجرای آن از راه دور تاثیر می گذارد، قصد ما از انجام این

پژوهش بررسی میزان اثر برنامه درمانی لیدکامب به صورت از راه دور بر روی کودکان پیش دبستانی دارای لکنت در ایران بوده است

شیوه: در این مطالعه تک موردی برنامه درمانی لیدکامب از طریق ارتباط زنده تصویری بین درمانگر در کلینیک و آزمودنی ها در منزل به مدت

25 جلسه هفتگی بر روی 5 کودک 4 تا 6 سال که شامل سه پسر و دو دختر بودند، اجرا گردید برای بررسی پیشرفت از درصد هجاهای لکنت

شده که توسط درمانگر ثبت می شد و مقیاس 9 نمره ای شدت لکنت که توسط والدین در منزل ثبت می گردید، استفاده شد در طی خط پایه

اول که به مدت 3 هفته در نظر گرفته شده بود، 12 مرتبه نمره شدت و 3 مرتبه درصد هجاهای لکنت شده ثبت گردید در فاز مداخله که به

مدت 25 جلسه هفتگی برگزار شد، 25 مرتبه نمره شدت و 25 مرتبه درصد هجاهای لکنت شده ثبت شد و در خط پایه دوم که به مدت 3

هفته در نظر گرفته شده بود 12 مرتبه نمره شدت و 3 مرتبه درصد هجاهای لکنت شده ثبت شد

نتایج: برای تحلیل داده های این مطالعه از شاخص Z و رسم نمودار استفاده شد بررسی نمرات شدت لکنت و درصد هجاهای لکنت شده در پیش

از مداخله و پس از آن، نشان دهنده کاهش شدت و درصد هجاهای لکنت شده در کودکان می باشد 1 نفر از آزمودنی ها پس از 25 جلسه به

معیار های پایانی فاز اول برنامه لیدکامب نزدیک شدند )نمرات شدت 2 و 1( اما به معیار ها دست نیافتند سایر آزمودنی ها نیز علی رغم کاهش

شدت و درصد لکنت، به معیار های پایانی فاز اول دست نیافتند

نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده تاثیر برنامه درمانی لیدکامب از راه دور بر کاهش لکنت آزمودنی ها بود نتایج این مطالعه

نشان داد که آزمودنی ها پس 25 جلسه مداخله نتوانستند به معیار های پایانی فاز اول این برنامه دست پیدا کنند بن ابر این می توان نتیجه گرفت

که ارائه برنامه لیدکامب از راه دور می تواند بر کاهش لکنت موثر باشد، اما ممکن است به تعداد جلسات بیشتری نسبت به درمان حضوری نیاز

داشته باشد

کلید واژه ها: لکنت، برنامه درمانی لیدکامب، گفتاردرمانی از راه دور

بررسی و مقایسه مهارت تعریف واژه در کودکان کاربر کاشت حلزون سوم دبستان با همتایان طبیعی

سرکار خانم شیما حسین آبادی

مقدمه: تعریف واژه یک مهارت فرازبانی است که بازنمایی کننده جنبه ای از دانش واژگانی فرد در خصوص ماهیت و عملکرد زبان

است با این مهارت فرد با استفاده از سایر واژه ها به توصیف واژه ی هدف می پردازد هدف از مطالعه حاضر مقایسه مهارت تعریف واژه

)اسم و فعل( از نظر محتوا و ساختار در کودکان کاربر کاشت حلزون و همتایان طبیعی آن ها می باشد

روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است نمونه ها شامل 36 کودک کاربر کاشت حلزون پایه سوم دبستان و 34

کودک شنوای همتای آن ها بودند کودکان کم شنوا به شیوه در دسترس از مراکز کاشت حلزون و کلینیک های توانبخشی شهر تهران

انتخاب شدند و کودکان شنوا به شیوه تصادفی از مدارس شهر تهران انتخاب شدند در این مطالعه در بخش اسامی از آزمون تعریف

اسم محمدی و همکاران و در بخش تعریف فعل، از آزمون محقق ساخته استفاده شد تحلیل آماری داده های حاصل از پژوهش با

استفاده از نرم افزار spss90 و با استفاده از آزمون های شاپیرو-ویلک و یو من- ویتنی انجام شد تمامی مقایسه ها در سطح α=4141

معنادار در نظر گرفته شد

یافته ها: یافته های حاصل از پژوهش حاکی از آن است که میانگین امتیازهای محتوایی و ساختاری تعریف واژه در هر دو حیطه

محتوایی و ساختاری به طور معناداری در کودکان کاربرکاشت حلزون از همتایان طبیعی آن ها کم تر است (P<41443)  کودکان

کاربر کاشت حلزون در جنبه محتوایی به طور معناداری بیش تر از پاسخ های عینی و عملکردی و در جنبه ساختاری به طور معناداری

کم تر از صورت های بینابینی و ارسطویی استفاده کرده اند ( P<41443)

نتیجه گیری: معناداری میانگین های بدست آمده در مقایسه ی جنبه محتوایی و ساختاری تعریف واژه، حاکی از تفاوت در سرعت

رشد توانایی بخش های مختلف زبان در دو گروه است الگوی رشد محتوایی و ساختاری تعریف واژه کودکان کاربر کاشت حلزون

تقریبا مشابه کودکان شنوای کم سن تر است

واژه های کلیدی: آسیب شنوایی، کاشت حلزون، رشد، زبان، تعریف واژه

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts