اختلال طیف اتیسم و دارای رشد عادی ایرانی |گفتاردرمانی گفتار توان گستر

بهترین کرج دکتر هوشنگ دادگر , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی دولتی , بهترین کرج مراکز گفتاردرمانی در جنوب تهران , بهترین کرج بهترین متخصص گفتار درمانی در تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در غرب تهران
اختلال طیف اتیسم و دارای رشد عادی ایرانی |گفتاردرمانی گفتار توان گستر

 

بررسی و مقایسه ارتباطات متوالی بین پاسخگویی کلامی مادران و رفتارهای تعامل اجتماعی در کودکان دارای

اختلال طیف اتیسم و دارای رشد عادی ایرانی

عطیه اشتری، دکتر فریبا یادگاری، دکتر سید علی صمدی

مقدمه: تعامل مادر- کودک پدیده ای دوسویه و دینامیک است که اغلب در بردارندۀ توالی های سازمان یافته ای است مادران بر

اساس جامعۀ فرهنگی که در آن زندگی میکنند، در تعامل با کودک خود ممکن است طیفی از پاسخ های کلامی را از حالت حمایتی تا

حالت هدایتگری از خود بروز دهند

روش بررسی: این مطالعه به بررسی و مقایسۀ ارتباطات متوالی میان انواع پاسخگویی کلامی مادران ایرانی به رفتارهای شروع

31 ماهه پرداخته – 6 ساله و 04 کودک دارای رشد عادی 33 – کنندگی و تبعیت کودکان در 92 کودک دارای اختلال طیف اتیسم 3

است  دو گروه بر اساس تعداد واژگان بیانی با یکدیگر همسان شده بودند تعامل مادر- کودک حدود 31 دقیقه در طی بازی آزاد در

منزل کودک مورد ضبط ویدئویی قرار گرفت انواع پاسخگویی کلامی مادر به رفتارهای تعاملی کودک با استفاده از نرم افزار

observer-xt مورد کدگذاری قرار گرفت سپس تحلیل متوالی پاسخ مادر به رفتارهای کودک در بازۀ زمانی 3 ثانیه از بروز

رفتارهای مورد هدف کودک با استفاده از نرم افزار GSEQ مورد تحلیل قرار گرفت و ضریب YULEQ برای توالی ها محاسبه گردید

یافته ها : نتایج نشان داد که در هر دو گروه توالی پاسخ حمایتگر غیرتقاضایی مادر به شروع کنندگی کودک بصورت معنی داری

بالاتر از انواع پاسخ های دیگر بود) p=444 ( همچنین در رابطه با پاسخگویی کلامی مادر به تبعیت کودک، مادران کودکان دارای

اتیسم به طور معنی داری بیشتر از پاسخ های حمایتگر غیرنقاضایی استفاده کرده بودند) p=444 ( علاوه بر این، در هر دو گروه توالی

پاسخ های redirect مادر به شروع کنندگی و تبعیت کودک دارای احتمال منفی و پایین تر از شانس بود

نتیجه گیری: این نتایج نشان میدهد که مادران ایرانی نیز مانند مادران غربی در پاسخ گویی به تعاملات اجتماعی کودک خود، حیطه

مورد توجه وی را تعقیب کرده و مدنظر قرار میدهند همچنین، مادران کودکان دارای اتیسم نه تنها دارای تفاوت با مادران گروه عادی

نبودند بلکه احتمالا بدلیل آموزش های دریافتی در این زمینه، دارای مهارت بیشتری در اینگونه پاسخگویی بودند

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts