اختلالات گفتاری و بیماری‌های گوش میانی بعد از پالاتوپلاستی در قزلحصار |گفتارتوان گسترکرج

اختلالات گفتاری و بیماری‌های گوش میانی بعد از پالاتوپلاستی در قزلحصار |گفتارتوان گسترکرج

 

اختلالات گفتاری و بیماری‌های گوش میانی بعد از پالاتوپلاستی اولیه در کودکان مبتلا به شکاف کام

 

چکیده

مقدمه: کودکان مبتلا به شکاف لب و کام، در طول دوران رشد خود مشکلات متعددی را از جمله اختلالات تغذیه‌ای، مشکلات شنوایی و اختلالات زبانی و گفتاری تجربه می‌نمایند. هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی فراوانی بیماری‌های گوش میانی، پرخیشومی ‌و خطاهای جبرانی بعد از جراحی اولیه در کودکان مبتلا به شکاف کام با یا بدون شکاف لب و همین طور بررسی میزان تأثیر پذیری ویژگی‌های گفتاری این کودکان از پاتولوژی‌های گوش میانی، بود.

روش‌ها: در مطالعه‌ی گذشته‌نگر حاضر، 120 پرونده‌‌ی موجود از بیماران مبتلا به انواع شکاف‌های لب و کام که در بین سال‌های 1384 تا 1386 به تیم شکاف کام مرکز پزشکی الزهرا (س) اصفهان مراجعه کرده بودند، بررسی شد و اطلاعات مربوط به وضعیت گوش میانی و نتایج ارزیابی تولید و تشدید گفتار 38 کودک 3 تا 6 ساله‌ی مبتلا به شکاف کام با یا بدون شکاف لب، استخراج شد. سپس علاوه بر محاسبه‌ی میزان فراوانی اختلالات مذکور، ارتباطات بین وضعیت گوش میانی، خطاهای جبرانی تولید و پرخیشومی، مورد آزمون قرار گرفت.

یافته‌ها: 4/47 درصد از بیماران، عفونت‌های مکرر گوش میانی را تجربه نموده بودند. خطاهای جبرانی تولید و درجاتی از پرخیشومی ‌نیز به ترتیب در 9/78 درصد و 71 درصد از بیماران مشاهده شد. این اختلالات گفتاری، ارتباط معنی‌داری را با وضعیت گوش میانی کودکان نشان ندادند (05/0 < P). ولی پرخیشومی ‌با وضعیت تولیدی بیماران در ارتباط بود (001/0 = P).

نتیجه‌گیری: در پژوهش حاضر فراوانی اختلالات همراه با شکاف کام، به ویژه خطاهای جبرانی تولید و پرخیشومی، نسبت به سایر مطالعات مشابه بسیار بیش‌تر بود. این یافته، نیاز ما را به بهبود برنامه‌ریزی‌های درمانی در قالب تیم‌های منسجم به منظور مدیریت بهتر کودکان مبتلا به شکاف لب و کام، منعکس می‌سازد.

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts